بخشنامه هاي آموزشي

 

بخشنامه هاي آموزشي

رديف

موضوع بخشنامه

شماره

تاريخ صادر كننده

1

عنوان مصوب گرايش فقه و حقوق اسلامي 24466/36 31/1/88

معاونت آموزشي دانشگاه

2

اصلاح ماده 23 آيين نامه آموزشي 382414/36 8/11/87

معاونت آموزشي دانشگاه

3

لزوم اطلاع دانشجويان از سرفصلهاي آموزشي و برنامه هفتگي تدريس اعضاي هيأت علمي 363241/39 26/10/87

معاونت آموزشي دانشگاه

4

تعداد واحدهاي درسي دروس اختياري و جبراني كارشناسي ناپيوسته عمران 24429/36 31/1/87

معاونت آموزشي دانشگاه

5

ارائه درس زبان تخصصي به ارزش 2 واحد براي دوره كارشناسي گياهپزشكي 397228/36 17/11/87

معاونت آموزشي دانشگاه

6

ابلاغ فرم جديد حق التدريس

148104/13 16/5/87

رياست عاليه دانشگاه

7

ممنوعیت صدور مدرک برای معدل زیر 12 وشرایط و نحوه ارتقاء معدل به بالای 12 66415/36 7/3/87 معاونت آموزشي دانشگاه

8

ادامه تفویض اختیارت کمسیون موارد خاص پیرو بخشنامه شماره 321031/36 مورخ 7/11/86 303778/39 11/9/87 معاونت آموزشي دانشگاه

9

مقررات كلي معادلسازي دروس در دوره هاي كارداني ، كارشناسي و كارشناسي ارشد 363393/36 26/10/87 معاونت آموزشي دانشگاه

10

بخشنامه معاونت امور اساتيد قم در مورد دروس عمومي معارف اسلامي 356474/36 23/10/87

رياست عاليه دانشگاه

11

یکسان سازی تعداد واحدهای دروس معادلات دیفرانسیل و آمار و احتمالات مهندسی 291262-36 2/9/87 معاونت آموزشي دانشگاه

12

سقف دروس جبراني مصوبه جلسه 46 مورخ 14/7/83 شوراي برنامه ريزي دانشگاه 179763/36 28/9/83 معاونت آموزشي دانشگاه

13

سقف دروس جبراني پيروه بخشنامه 179763/36 مورخ 28/9/83 221028/36 18/11/83 معاونت آموزشي دانشگاه

14

ارائه درس شيمي محاسباتي بعنوان درس اختياري كارشناسي ارشد شيمي 316204/36 21/9/87 معاونت آموزشي دانشگاه

15

سرفصل آشنايي با قرائت و روانخواني قرآن كريم    

رياست عاليه دانشگاه

16

ممنوعيت استفاده از ماده 55 براي واحدهاي مستقر در شهر تهران 214232/36 11/11/83

رياست عاليه دانشگاه

17

تغيير نام عنوان رشته هاي كارشناسي ناپيوسته 251072/36 29/7/87 معاونت آموزشي دانشگاه

18

تفويض بخشي از اختيارات كميسيون موارد خاص به مناطق ، واحدهاي جامع و بسيار بزرگ 303778/39 11/9/87 معاونت آموزشي دانشگاه

19

       

20

       

insta            Telegram