معرفی انجمن اسلامی اساتيد

انجمن اسلامی اساتید

انجمن اسلامی اساتید دانشگاه آزاد اسلامی یزد به همت جمعی از اساتید با سابقه و متعهد دانشگاه در سال 1393 تشکیل گردید و پس از طی مراحل قانونی توانست در زمستان 1393 مجوز فعالیت را کسب نماید.

این انجمن برای رسیدن به اهداف خود در اساسنامه آمده است به طراحی کارگروهایی پرداخته که اهداف هر کدام در آیین نامه ارائه شده است.در دور اول فعالیت انجمن بیشتر به گسترش ارتباطات داخلی و خارجی دانشگاه به ویژه در سطح استان معطوف بوده است.

انجمن اساتید تشکلی اسلامی از صنف اساتید است که در نظر دارد با پشتوانه همکاری ، همفکری و همراهی ایشان گام های اثر بخشی در زمینه توسعه پایداری دانشگاه بردارد.

دست به هم دهیم به مهر . . .

insta            Telegram            Telegram