اطلاعیه وام شهریه وزارت علوم


مدارك لازم جهت دريافت  وام شهريه در نيمسال دوم 95-1394


1 – تكميل فرم شماره 22 ( فرم مشخصات دانشجو ) بطور كامل -  تائيد فرم 22 توسط امور آموزش دانشگاه و تائيد امور دانشجويي
2 – مراجعه دانشجو و ضامن به دفتر اسناد رسمي جهت ثبت سند تعهد محضري . فرم شماره 3
2 – تصوير صفحه اول شناسنامه و كارت ملي دانشجو و ضامن
3 – تصوير آخرين حكم كارگزيني ضامن
شرايط ضامن : 1 – كارمند شاغل – پيماني – قرارداد كار معين  2 – بازنشسته دولتي  ( در صورتيكه ضامن دانشجو بازنشسته باشد نامه كسر از حقوق از طرف سازمان مربوطه مبني بر اينكه چنانچه دانشجو اقساط خود را در سررسيد مقرر پرداخت ننمايد از حقوق ضامن كسر مي گردد الزامي مي باشد


شرايط دانشجو جهت دريافت وام :
1 - دانشجو در ترم قبل مشروط نشده باشد .
2 – دانشجو در ترمهاي مجاز تحصيلي باشد ( كارداني و كارشناسي ناپيوسته چهار ترم  - كارشناسي پيوسته هشت ترم – كارشناسي ارشد چهار ترم – دكتري تخصصي ناپيوسته هشت ترم )
3- چنانچه دانشجو در ترمهاي قبل ازاين وام استفاده نموده است فقط فرم شماره 22 تكميل و تحويل گردد .
4- تعداد مجاز استفاده از وام :
كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 ترم  - كارشناسي پيوسته 4 ترم – كارشناسي ارشد 3 ترم – دكتري 4ترم

دریافت فرم ها

insta            Telegram            Telegram