رئيس دفتر معاونت دانشجويي و فرهنگی

 

janabzadeh mohamadreza نام و نام خانوادگی  حسين دانشي كهني رایانامه
 پست سازمانی مسوول دفتر معاونت تلفن (035) 38214812
مکان ساختمان دكتر طاهري –دفتر معاونت دانشجويي شماره اتاق  9


شرح وظايف :
     تنظيم برنامه متقاضيان ملاقات وتعيين وقت براي آنان پس از ملاحظه وتاييد مقام مافوق.
     ابلاغ پيامها و دستورات مقام مافوق به مسئولين ذيربط و پيگيري مستمر تا حصول نتيجه نهايي.
     تعيين وقت ملاقات براي دانشگاهيان و ساير ارباب رجوع و تامين خواسته هاي آنان در موردي كه بدون ملاقات با مقام مافوق ميسر است .
     تهيه پيش نويس نامه هاي ارجاعي از سوي مقام مافوق .
     آماده نمودن سوابق و پرونده هاي مربوط به كميته ها ، جلسات اداري وملاقات حضوري مقام مافوق در داخل يا خارج از دانشگاه .
     انجام ساير امور مربوط برحسب تشخيص وارجاع مقام مافوق

insta            Telegram            Telegram