تربیت بدنی و امور ورزشی

نام و نام خانوادگی مسئول : اميد ستوده نيا
نام ونام خانوادگي : اميدستوده نيا
مدرك تحصيلي: كارشناسي
مكان دفتر: سالن ورزشي ولايت
تلفن دفتر: 31872424-035
محل کار : سالن ورزشی ولایت

كارشناس :

نام ونام خانوادگي : زهره فيعي
مدرك تحصيلي: كارشناسي
پست سازماني: كارشناس تربيت بدني
مكان دفتر: سالن ورزشي ولايت
تلفن دفتر: 31872424-035

insta            Telegram            Telegram