معرفي اساتيد رشته پزشكي

AbolhasanHalvani

نام؛ابوالحسن  

نام خانوادگی ؛حلوانی  

  پست سازمانی ؛معاونت آموزشی دانشکده پزشکی 

حوزه کاری ؛دانشکده پزشکی

مکان دفتر ؛طبقه همكف دانشكده پزشكي

تلفن؛38210540_035

رزومه 

____________________________________________________

نام؛سیدمحمدرضا

نام خانوادگی ؛مرتضوی زاده

پست سازمانی ؛معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

حوزه کاری ؛ دانشکده پزشکی

مکان دفتر ؛ طبقه همكف دانشكده پزشكي

تلفن ؛ 38210540_035

رزومه  

_______________________________________________________

نام؛ سیدعلی

نام خانوادگی ؛ میردهقان

پست سازمانی ؛ مدیراداری ومالی

حوزه کاری ؛ دانشکده پزشکی

مکان دفتر ؛ طبقه همكف دانشكده پزشكي

تلفن ؛ 38210540_035

_________________________________________

نام ؛ عباس 

نام خانوادگی ؛ پورحسینی 

پست سازمانی ؛ رییس آموزش دانشكده 

حوزه کاری ؛ دانشکده پزشکی 

مکان دفتر ؛ طبقه دوم دانشكده پزشكي 

تلفن ؛ 38210540_035

insta            Telegram            Telegram