اساتيد رشته پرستاري

- نام : هنگامهamiryan
- نام خانوادگی: اميريان
- پست سازمانی : مديرگروه پرستاري
- حوزه کاری : دانشكده پزشكي
-مکان دفتر : طبقه دوم دانشكده
-تلفن دفتر 03538210540 داخلي 147

آدرس الكترونيكي : vad 235 @yahoo.com

                         CV

*******************************************************

- نام : معصومه
- نام خانوادگی: برخورداري DRBARGHOR
- پست سازمانی : عضو هيئت علمي
- حوزه کاری : دانشكده پزشكي - بيمارستان شهداي كارگر
-مکان دفتر : طبقه دوم دانشكده - طبقه دوم بيمارستان 
-تلفن دفتر 03538210540 داخلي 149

 ‍‍                                    CV

*********************************************************

shahryari- نام : منيژه
- نام خانوادگی: شهرياري كلانتري
- پست سازمانی : عضو هيئت علمي
- حوزه کاری : دانشكده پزشكي - بيمارستان شهداي كارگر
-مکان دفتر : طبقه دوم دانشكده - طبقه دوم بيمارستان
آدرس الكترونيكي :

 ‍‍                        CV

**************************************************************

khabazzade- نام : فاطمه
- نام خانوادگی: خباززاده
- پست سازمانی : عضو هيئت علمي
- حوزه کاری : دانشكده پزشكي - بيمارستان شهداي كارگر
-مکان دفتر : طبقه دوم دانشكده - طبقه دوم بيمارستان
آدرس الكترونيكي :

 ‍‍                              CV

*****************************************************

- نام : مهرنوش001
- نام خانوادگی: پازارگادي
- پست سازمانی : عضو هيئت علمي
- حوزه کاری : دانشكده پزشكي - بيمارستان شهداي كارگر
-مکان دفتر : طبقه دوم دانشكده - طبقه دوم بيمارستان

 ‍‍                            CV

*****************************************

 

- نام : مرضيه
- نام خانوادگی: معطري
- پست سازمانی : عضو هيئت علمي
- حوزه کاری : دانشكده پزشكي - بيمارستان شهداي كارگر
-مکان دفتر : طبقه دوم دانشكده - طبقه دوم بيمارستان

E Mail:

 ‍‍                   CV 

 

insta            Telegram            Telegram