کارکنان مرکز مشاوره

defمحمدحسين فلاح يخداني

مدرك تحصيلي:دكتراي روانشناسی
سمت:رئيس مركزمشاوره های رحمت وعضو  هییت علمی تمام‌وقت دانشگاه

حوزه تخصصی فعالیت:

حوزه ازدواج وخانواده(انتخاب همسر،طلاق،تعارضات زناشويي،همسرداري،فرزندپروري)

حوزه روانشناسي مثبت نگر

رايانامه(ايميل):

کارنامک(رزومه):

برنامه حضور:لطفابا شماره های 31872244-    38203059 تماس بگیریدdef

مرتضي موتاب بفروئي

 مدرك تحصيلي:کارشناسی ارشد مشاوره

سمت:مسئول فني وكارمند تمام‌وقت دانشگاه

حوزه تخصصي فعاليت:

حوزه ازدواج وزوجهاي جوان:وابستگي عاطفي.روابط بين دختر وپسرو،انتخاب همسر،طلاق ،مشکلات زناشويي

حوزه روانشناسی سلامت ومثبت نگر(سبك ومهارت هاي زندگي، خودمراقبتي،تغذيه سازش وحمایت سبك مقابله با مشكلات ،ارتباط با یکدیگر)

حوزه تحصيلي(اهمال كاري وتغيير رفناوبرنامه ريزي، انتخاب وتغيير رشته)

حوزه مددکاری:پیگیری مشکلات  وایجاد منابع حمایتی

رايانامه(ايميل):

کارنامک(رزومه):

برنامه حضور:هرروزساعت اداری15-دریافت برنامه حضور8  

def

 

مرضيه ياوری

مدرك تحصيلي:ديبلم كامپيوتر

سمت:متصدي پذيرش و كارمندتمام‌ وقت داشگاه

شرح وظایف:

مديريت وبرنامه ريزي حضورمشاورين ومراجعین--امور آماري ودفتري

حوزه مددکاری:پیگیری مشکلات وایجاد منابع حمایتی

برنامه حضور: هرروز ساعت اداری8الی15def

سعيد وزيري

مدرك تحصيلي:دكتراي مشاوره-هيئت علمي تمام‌وقت دانشگاه

حوزه تخصصي فعاليت:

حوزه ازدواج وخانواده

حوزه تحصيلي

رايانامه (ايميل):

کارنامك (رزومه):

برنامه حضور:درنیم سال جاری با مرکز همکاری ندارندdef

 

داود سالم

مدرك تحصيلي:ارشد روانشناسي

حوزه تخصصي فعاليت:

حوزه مشکلات خلقی واضطرابی مانند(وسواس ، اقسردگي، اضطراب 

حوزه مشاوره تحصیلی (مانند انتخاب رشته - برنامه ریزی تحصيلي)

رايانامه (ايميل):

کارنامك (رزومه):

برنامه حضور:دریافت برنامه حضور def

مهناز مرتضوي

مدرك تحصيلي: دانشجوی دکتری مشاوره

حوزه تخصصي فعاليت:كودك ونوجوان

رايانامه (ايميل):

كارنامك (رزومه):

برنامه حضور:ترم جاری با مرکز همکاری ندارند

defمنصوره نصيريان

مدرك تحصيلي:متخصص اعصاب وروان (روان پزشك)

حوزه تخصصي فعاليت:روانپزشكي

رايانامه (ايميل): ">

کارنامك (رزومه):

برنامه حضور:لطفا با شماره های 31872244  و   38203059تماس بگیریدdef

عليرضا چمني

مدرك تحصيلي:متخصص اعضاب وروان(روان ‍پزشک)

حوزه تخصصي فعاليت:روانپزشكي

رايانامه (ايميل):

كارنامك (رزومه):

برنامه حضور:لطفا با شماره های  31872244  و  38203059تماس بگیرید

defفروزان دسين

مدرك تحصيلي: پزشك عمومي- مدرس دانشگاه

حوزه تخصصي فعاليت:درمان پزشكی -طب سنتی

رايانامه (ايميل): ">

کارنامك (رزومه):

برنامه حضور:دریافت برنامه حضور
def

مسعود كلامي

مدرك تحصيلي: پزشك عمومي-مدرس دانشگاه

حوزه تخصصي فعاليت: درمان پزشكي

رايانامه (ايميل):

كارنامك (رزومه):

برنامه حضور:لطفا با شماره های 31872244  و  38203059تماس بگیرید


defمحمود مرجاني

مدرك تحصيلي:ليسانس فني- مدرس دانشگاه

حوزه تخصصي فعاليت:
حوزه تحصیلی برنامه ریزیی تحصيلي،مشکلات خانوادگی -مشکلات ارتباطی

حوزه خانوادگی

مددکاری -پیگیری مشکلات-ایجاد منابع حمایتی

رايانامه (ايميل):

كارنامك (رزومه):

برنامه حضور:دریافت برنامه حضور

defاحمد صادقيان

مدرك تحصيلي:دكتراي علوم قراني-هییت علمی تمام وقت دانشگاه

حوزه تخصصي فعاليت:مشاوره مذهبي-خانوادگی -ازدواج

رايانامه(ايميل):

كارنامك(رزومه):

برنامه حضور:درترم جاری با مرکز همکاری ندارند

defجميله جان قربان

مدرك تحصيلي:ارشد روانشناسی

حوزه تخصصي فعاليت:كودك ونوجوان

رايانامه (ايميل):

كارنامك (رزومه):

برنامه حضور: لطفا با شماره های  31872244و38203059تماس بگیرید

defنيلوفر احمدي

مدرك تحصيلي: ارشد مشاوره

حوزه تخصصي فعاليت:

حوزه كودك ونوجوان

حوزه خانواده وازدواج

رايانامه (ايميل):delaram ">

کارنامك (رزومه):

برنامه حضور :دریافت برنامه حضور

defملوك بيگم طباطبايي

مدرك تحصيلي: ارشد روانشناسي

حوزه تخصصي فعاليت:
حوزه ازدواج وخانواده

حوزه تحصيلی

رايانامه (ايميل):

كارنامك (رزومه):

برنامه حضور:دریافت برنامه حضورdefفاطمه آبياري

مدرك تحصيلي:ارشد روانشناسي

حوزه تخصصي فعاليت:

حوزه ازدواج وخانواده( ‍پیش ازازدواج-کودک-مشکلات خانوادگی -مهارت هاي زندگي)

حوزه خلقی واضطرای(اضطراب- افسردگی-اعتیاد)

رايانامه(ايميل):

كارنامك (رزومه):

برنامه حضور: دریافت برنامه حضور

defعليرضا قاسمي پور

مدرك تحصيلي: ارشد مشاوره

حوزه تخصصي فعاليت:كودك ونوجوان

رايانامه (ايميل) bardiaghsemi@yho.com

کارنامك(رزومه):

برنامه حضور:دریافت برنامه حضور

defآزاده صادقیان

مدرك تحصيلي: ارشد بالینی

حوزه تخصصي فعاليت:

حوزه خلقی واضطراب (اضطراب- وسواس)

کمالگرایی

رايانامه (ايميل):

كارنامك(رزومه):

برنامه حضور:در ترم جاری با مرکز همکاری ندارندdef

حمیده صادقیان 

مدرك تحصيلي: ارشد روانشناسی

حوزه تخصصي فعاليت:

رايانامه (ايميل):

كارنامك(رزومه):

برنامه حضور:دریافت برنامه حضور