مركز مشاوره وخدمات روانشناختي هماي رحمت

مشاوره چه نمی باشد

 • دادن پند و اندرز به شما نیست.
 • تصميم گرفتن به‌جای شما نيست.
 • قضاوت كردن در مورد شما نيست.
 • تفتيش عقايد شما نيست.
 • دستور دادن وتعیین تکلیف کردن براي شما نیست.
 • مشاوره براي افراد بيمار نيست.

پس مشاوره چیست

 • مشاوره يك رابطه مبتني بر تخصص، رازداري، تسهيل گري، ياوري و امنیت بين شما و مشاور است.
 • مشاوره يك فرايند اي براي يادگيري، مهارت‌آموزی و توانمندسازی شما در راستاي خودمراقبتي است.
 • مشاوره كمك می‌کند تا شمابخواهيد وبتوانيد كه:
 • رفتار و افکار خودتان راتغيير دهيد.
 • عواطف خود را شناخته وكنترل نماييد.
 • مشکلات موقعیتی خود راحل نماييد.
 • کار آیی شخصی خودرا بهبوددهيد.
 • سلامت مثبت روانی خود را تامين كنيد.
 • توانايي حل مسئله وتصميم گيري بدست اوريد.
 • به معنای زندگی دست يابيد.
 • روابط مؤثر خودرابا خويشتن، ديگران، طبيعت وخداوند توسعه دهيد.
 • به خودشناسي هستي شناسي وخدا شناسي برسيد.

چراهمه ما به مشاوره نياز داريم؟

 • رشد وتعالي يكي ازنیاز ذاتی و فطری هر انسان است.
 • درعصر ارتباطات و فراواني اطلاعات نيازها انسان پيچيده ومتنوع است.
 • پيشگيري ازبروز مشكلات بهتر از درمان وفرورفت در بحران است.
 • توصيه عقل ودين است.

insta            Telegram            Telegram