اداره امور فارغ التحصيلان

 

نام و نام خانوادگی  محمدرضا دهقان بنادكي رایانامه
 پست سازمانی رئيس اداره فارغ التحصيلان تلفن (035) 31872412-31872411
مکان ساختمان دكتر طاهري
شماره اتاق

 

شرح وظايف :
     نظارت بر  صدور گواهی فارغ التحصیلی و پیگیری و نظارت بر تحویل گواهی فارغ التحصیلی.
     ایجاد ارتباط با اداره کل فارغ التحصیلان سازمان مرکزی با هماهنگی مسئول مافوق.
     ارائه پیشنهادهای لازم برای ایجاد ارتباط با فارغ التحصیلان.
     برنامه ریزی  در کاریابی و ایجاد فرصتهای شغلی برای فارغ التحصیلان با هماهنگي دفتر فرصت هاي شغلي .
     ارائه برنامه های لازم جهت تحکیم روابط مودت آمیز و ایجاد دوستی میان فارغ التحصیلان.
     ایجاد ارتباط با فارغ التحصیلان به منظور مشارکت آنها در توسعه دانشگاه در زمینه های علمی و پژوهشی
     ارائه پيشنهاد و برنامه ریزی در جهت کمک به ارتقاء سطح علمی – تخصصی فارغ التحصیلان با همكاري كانون فارغ التحصيلان.
     برنامه ریزی و برگزاری جشنهای فارغ التحصیلی و اهداء جوایز .
     صدور تأییدیه های مدارک تحصیلی ، گواهینامه موقت ، دانشنامه ها .وریز نمرات جهت ترجمه .
     انجام اقدامات لازم و صدور تأییدیه های مدارک تحصیلی برای موسسات وسازمان های مختلف.
     همکاری در فراهم آوردن امکانات لازم به منظور تشخیص وآشنا نمودن دانشجویان با مقررات فارغ التحصيلي .
     عهده دار صدور گواهي نامه پايان تحصيلات دانشجويان پس از گذراندن برنامه درسي مصوب.


كارشناسان :
نام ونام خانوادگي  : سيدامير كاكا تفتي
مدرك تحصيلي: ديپلم
پست سازماني: كارشناس فارغ التحصيلان
حوزه كاري: حوزه دانشجويي
مكان دفتر: ساختمان اداري (دكتر هادي طاهري)    
تلفن دفتر: 31872412-31872411-035

 

 

 

sharafkhahنام ونام خانوادگي  : مهدي شرفخواه
مدرك تحصيلي: كارشناسي نساجي
پست سازماني: كارشناس فارغ التحصيلان
حوزه كاري: حوزه دانشجويي
مكان دفتر: ساختمان اداري (دكتر هادي طاهري)    
تلفن دفتر: 31872412-31872411-035

 

 

 

 

 

 

 


barzegarنام ونام خانوادگي  : اصغر برزگر    
مدرك تحصيلي: كارشناسي زيست شناسي
پست سازماني: كارشناس فارغ التحصيلان    
حوزه كاري: حوزه دانشجويي
مكان دفتر: ساختمان اداري (دكتر هادي طاهري)            
تلفن دفتر: 31872412-31872411-035

 

 

 

 

 

 

 

faryabiنام ونام خانوادگي  : ظهيرالدين فاريابي
مدرك تحصيلي: كارشناسي ارشد مشاوره
پست سازماني: كارشناس فارغ التحصيلان
حوزه كاري: حوزه دانشجويي    
مكان دفتر: ساختمان اداري (دكتر هادي طاهري)        
تلفن دفتر: 31872412-31872411-035

 

 

 

 

 


        


rezaeiنام ونام خانوادگي  : احمد رضايي
مدرك تحصيلي: كارشناسي ادبيات فارسي
پست سازماني: مسئول بايگاني فارغ التحصيلان
حوزه كاري: حوزه دانشجويي
مكان دفتر: ساختمان فني و مهندسي
تلفن دفتر: 31872639-035

insta            Telegram            Telegram