فلوچارت دروس رشته‌های علوم انساني

فلوچارت كارشناسي ارشد تربیت بدنی (فيزيولوژي ورزشي)

فلوچارت كارشناسي ارشد تربیت بدنی (مديريت بازار يابي در ورزش)

فلوچارت گروه آموزشی كارشناسي ارشد (تربیت بدنی و علوم ورزشی)

فلوچارت گروه آموزشی كارشناسي ارشد (فقه و مبانی حقوق اسلامي)

فلوچارت گروه آموزشی كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث

فلوچارت گروه آموزشی كارشناسي ارشد شناخت انديشه هاي حضرت امام خميني (ره)

فلوچارت گروه آموزشی دكتري علوم قرآن و حديث

فلوچارت كارشناسي ارشد (زبان و ادبيات فارسي)

فلوچارت گروه آموزشی كارشناسي ارشد (آموزش زبان انگلیسی)

فلوچارت كارشناسي ارشد علوم ارتباطات اجتماعي

فلوچارت گروه آموزشی علوم تربيتي (تكنولوژي آموزشي)

فلوچارت گروه آموزشی كارشناسي ارشد (حقوق جزا و جرم شناسی)

فلوچارت گروه آموزشی كارشناسي ارشد (حقوق خصوصی)

فلوچارت گروه آموزشی كارشناسي ارشد (روانشناسی بالینی)

فلوچارت گروه آموزشی كارشناسي ارشد روانشناسی عمومی

فلوچارت گروه آموزشی كارشناسي ارشد مترجمی زبان انگلیسی

فلوچارت گروه آموزشی كارشناسي ارشد مشاوره و راهنمايي

insta            Telegram            Telegram