دفتر طرح برنامه و بودجه

نام و نام خانوادگی : سيد حميد شمع ريزي
سمت : مدیر طرح برنامه و بودجه
رشته تحصیلی : علوم قرآني- فقه و حديث
مدرک تحصیلی : دكترا

اين دفتر در سه گروه فعاليت مي‌نمايد :
ارزيابي و نظارت
* ارزيابي طرحها و برنامه های ارائه شده و تجزیه و تحلیل آنها
* ارائه طرحهای جدید به منظور توسعه کمّی و کیفی واحد
* ارزیابی سالیانه امتیاز واحد بر اساس شاخصهای کمّی و کیفی برای کسب امتیاز جدید از سازمان مرکزی
بودجه
* عضويت در كميته بودجه، پیش بینی و تنظيم بودجه کل سالانه واحد و بودجه پژوهشی و ارائه آن به ستاد هماهنگي و سازمان مركزي
* بررسي و ارزيابي عملكرد بودجه و مقايسه آن با برنامه هاي واحد
*تهيه و تنظيم و آناليز بودجه 3،6، 9 و12 ماهه بودجه دانشگاه
برنامه ريزي و استراتژيك
* تنظيم برنامه هاي كوتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت واحد در زمينه پژوهشي
*. تدوين سند چشم انداز توسعه دانشگاه
* تعيين اولويت هاي برنامه اي دانشگاه
* همکاری در تهيه چارت سازماني و پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز واحد دانشگاهی

همكاران: علي محمدحيدري ، امير دهقان

insta            Telegram            Telegram