معرفی چهار نفر از دانشجویان برتر پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به وزارت بهداشت

از سوی مدیر کل توسعه آموزش و امور دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی، چهار نفر از دانشجویان برتر پزشکی دانشکده علی بن ابیطالب (ع) دانشگاه آزاد اسلامی یزد به وزارت بهداشت معرفی شدند.


به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا دانشجویان برتر 1% اول، دوم و سوم رشته پزشکی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به منظور استفاده از تسهیلات پذیرش در آزمون دستیار تخصصی پزشکی به وزارت بهداشت معرفی شدند.
دانشجویان فهیمه السادات طباطبایی میرک آباد جزو 1% اول، عارفه شهابی برتر 1% دوم، و محمد جواد ترمه باف یزدی و سروش نقدی هر کدام 1% برتر سوم شده که از سوی دکتر فرهاد ادهمی مقدم مدیر کل توسعه آموزش و امور دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی جهت استفاد از تسهیلات پذیرش در آزمون دستیار تخصصی به وزارت بهداشت معرفی شدند.

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram