تشكيل شوراي دانشگاه آزاد اسلامي استان يزد

تشكيل شوراي استان در دانشگاه آزاد اسلامي يزد

با حضور روساي واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي استان، معاون سما و مدير بازرسي،  شوراي دانشگاه آزاد اسلامي يزد تشکیل گردید.


به گزارش خبر نگار روابط عمومي دانشگاه: در اين جلسه، ضمن بررسي مسائل مختلف دانشگاهها، مقرر شد طرح جامعی جهت ارائه به هیأت امنای استان تهیه وچالشها بررسی و راهکارها پیشنهاد گردد.

آخرین ویرایش در یکشنبه, 11 آذر 1397 ساعت 13:24
روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram