شوراي مديران اجرايي دانشگاه آزاد اسلامي يزد راه اندازي شد

شوراي مديران اجرايي دانشگاه آزاد اسلامي يزد راه اندازي شد
دكتر محمد رضا سيدمير بعنوان دبير اين شورا انتخاب گرديد


به گزارش خبرنگار روابط عمومي دانشگاه: بنابه تصويب هيات رئيسه واحد يزد، شوراي مديران اجرايي دانشگاه تشكيل گرديد و هدف از تشكيل اين شورا، هماهنگي و انسجام كاري هرچه بيشتر مديران، پياده سازي دقيق بخشنامه هاي دانشگاه و تسهيل فرايند هاي مربوط به دانشجويان ، كاركنان و اساتيد است.
اين شورا كار خود را بصورت ماهيانه پيگيري خواهد كرد.

روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram