اطلاعیه شهریه نیمسال تابستان 95-94

 

اطلاعيه انتخاب واحد نيسمال تابستان 95- 94 (غیر پزشکی)

زمان انتخاب واحد براي كليه وروديها شنبه 29 خرداد لغايت جمعه 04 /04 /1395

نحوه پرداخت علي الحساب شهريه :

 1. بدهي شهريه از ترم قبل به صورت نقد

 2. شهريه تابستان 95-94 به صورت چك به شرح جدول ذيل :

مقطع

علي الحساب شهريه- ريال

تعداد و تاريخ چك

كارداني پيوسته

3،500،000

يك فقره چك 05 /05/ 1395

كارداني ناپيوسته

4،500،000

يك فقره چك 05 /05/ 1395

كارشناسي پيوسته علوم انساني

3،800،000

يك فقره چك 05 /05 /1395

كارشناسي پيوسته فني مهندسي

6،200،000

دو فقره چك 05 /05 /1395 و05 /06 /1395

كارشناسي پيوسته هنر

7،200،000

دو فقره چك 05 /05/ 1395 و05/ 06/ 1395

كارشناسي ناپيوسته علوم انساني

4،900،000

دو فقره چك 05 /05 /1395 و05 /06/ 1395

كارشناسي ناپيوسته فني و مهندسي

7،600،000

دو فقره چك 05 /05/ 1395 و05 /06/ 1395

كارشناسي ناپيوسته هنر

7،600،000

دو فقره چك 05 /05 /1395 و05/ 06/ 1395

كارشناسي ارشد

7،600،000

دو فقره چك 05 /05/ 1395 و05 /06/ 1395

دكتري

12،000،000

دو فقره چك 05 /05/ 1395 و05 /06/ 1395

 

تذكر: مبلغ علي الحساب شهريه دانشجويان در جدول فوق جهت دانشجويان كارداني و كارشناسي با احتساب 10 واحد درس نظري دانشجويان كارشناسي ارشد 3 واحد نظري و دانشجويان دكتري 2 واحد درس جبراني در نظر گرفته شده است .

 


 

 

 نحوه پرداخت شهريه در نيمسال دوم 95-94 ویژه دانشجویان غیرپزشکی

با عنايت به اينكه جهت تسريع در انتخاب واحد دانشجويان مقرر گرديده است شهريه نيمسال دوم 95-94 (بهمن ماه) بصورت قسمتي نقد و مابقي باقسط تعهدي انجام گيرد لذا خواهشمند است دانشجويان متن اطلاعيه ذيل را بصورت دقيق مطالعه و مراحل را انجام دهند.

 1. مراجعه به سايت دانشگاه و ورود به صفحه دانشجو با ورود رمز عبور و كدكاربري

 2. مراجعه به قسمت پرداخت الكترونيك شهريه جهت واريز مبلغ نقدي طبق جدول زير

 3. مراجعه به قسمت ثبت انتخاب واحد ها و تاييد نهايي انتخاب واحد

 4. مراجعه به قسمت ثبت چك انتخاب واحد و تقسيط شهريه به صورت قسط تعهدي با سررسيد در نظر گرفته شد.

 

لطفا دانشجويان نسبت به يادداشت تاريخ سررسيد قسط و مبلغ و واريز مبالغ در رسيد هاي ذكرشده اقدام نمايند:

 1. كارشناسي ارشد بدون پايان نامه 5.000.000 ريال

 2. كارشناسي ارشد با پايان نامه 10.000.000 ريال

 3. دكتري بدون پايان نامه 20.000.000 ريال

 4. دكتري با پايان نامه 40.000.000 ريال

 5. كارداني – كارشناسي پيوسته و ناپيوسته 2.500.000 ريال

 


 

محاسبه شهريه علي الحساب نيمسال دوم 94-95 دانشجویان پزشكي و پرستاری

رشته پزشکی
ورودي 1394 مبلغ شهريه 000/ 000/ 43ريال
ورودي1393 مبلغ شهريه 000/ 000/ 37ريال
ورودي1392 مبلغ شهريه 000/ 400/ 27ريال
ورودي بهمن 1391 مبلغ شهريه 000/ 000/ 27ريال
ورودي مهر1391 مبلغ شهريه 000/ 000/ 43ريال
ورودي1390 مبلغ شهريه 000/ 400/ 46ريال
ورودي1389 مبلغ شهريه 000/ 000/ 50ريال
ورودي1388و ماقبل مبلغ شهريه 000/ 000/ 50ريال

رشته پرستاري
ورودي 1394 مبلغ شهريه 000/ 200/ 22ريال
ورودي1393 مبلغ شهريه 000/ 100/ 15ريال
ورودي1392 مبلغ شهريه 000/ 100/ 12ريال
ورودي1391 مبلغ شهريه 000/ 100/ 19ريال

پرداخت شهريه طي 5 فقره چك به تاريخهاي 17/ 12/ 94 و 17/ 1/ 95 و17/ 2/ 95 و 17/ 3/ 95 و 17/ 4/ 95 در وجه صندوق رفاه دانشكده پزشكي علي بن ابيطالب (ع) باشد.

تحويل چكها قبل از انتخاب واحد بصورت حضوري يا ازطريق پست به آدرس:
يزد : صفائيه ميدان عالم مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد- دانشكده پزشكي صندوق رفاه به كدپستي 8916877318 ارسال گردد.
(ضمنا پرداخت بدهي قبلي و چك برگشتي بصورت نقدي ميباشد)