رئیس دانشکده کشاورزی

 file3348 سیدعلی یاسینی اردکانی Seyed Ali Yasini Ardakani
رایانامه: Email:
سمت دردانشگاه: ریاست دانشکده Job Title:Head of College
مرتبه علمی: دانشیار Associated Professor
مدرک تحصیلی: دکتری علوم و صنایع غذایی  PHD in Food Science and Technology

تلفن: 318726۱0-035

فکس: 31872620-035

Tel: +9835-31872610

Fax: +9835-31872620

رزومه CV

insta            Telegram            Telegram