گروه مهندسي عمران

گروه مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسلامي واحد يزد با دراختيار داشتن آزمايشگاه ها وكارگاه هاي تخصصي و اساتيد مجرب ،پذيراي دانشجويان عزيزي كه در راه آباداني و عمران كشور قدم مي گذاردند مي باشد.
اميد است گروه مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسلامي يزد با تجارب وافتخاراتي كه در مسابقات ملي و بين المللي كسب كرده است بتواند بستر علمي مناسبي را در شان دانشجويان مستعد و كوشاي كشور اسلامي مان مهيا نموده باشد.

مديران گروه :
مدير گروه كارشناسي ارشد و دکترای تخصصی مهندسی عمران (مدیریت ساخت وسازه): دکتر علیرضا میرجلیلی
مدير گروه كاردانی ، کارشناسی پیوسته عمران  و ناپیوسته مدیریت اجرایی عمران: دکترمحمد علی دشتی 

insta            Telegram            Telegram