معرفی اعضای هیئت علمی دانشکده عمران

سید کاظم سید ابراهیمی نام و نام خانوادگی  سید کاظم سید ابراهیمی
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتبه علمی مربی
مدارج دانشگاهی

مامور به تحصیل دکتری عمران - گرایش مدیریت ساخت

رزومه
صفحه شخصی

 

محمد علی اسماعیلی نام و نام خانوادگی  محمد علی اسماعیلی
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتبه علمی مربی
مدارج دانشگاهی

 کارشناسی ارشد عمران - حمل و نقل

رزومه
صفحه شخصی

 

حمیدرضا امیری نام و نام خانوادگی  حمید رضا امیری
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتبه علمی استادیار
مدارج دانشگاهی

 دکتری عمران - گرایش سازه

رزومه  
صفحه شخصی

 

سعید پیروزبخت نام و نام خانوادگی  سعید پیروزبخت
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتبه علمی مربی
مدارج دانشگاهی

 مامور به تحصیل دکتری عمران - گرایش زلزله

رزومه
صفحه شخصی

 

محمدعلی دشتی نام و نام خانوادگی  محمد علی دشتی
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتبه علمی استادیار
مدارج دانشگاهی

 دکتری عمران - گرایش سازه

رزومه  مشاهده رزومه
صفحه شخصی

 

 

 

نام و نام خانوادگی  مژده دهقان
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتبه علمی مربی
مدارج دانشگاهی

 مامور به تحصیل دکتری عمران - گرایش خاک و پی

رزومه
صفحه شخصی

 

dehghan hadi نام و نام خانوادگی  سید هادی دهقان منشادی
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتبه علمی استادیار
مدارج دانشگاهی

 دکتری عمران - گرایش زلزله

رزومه  https://www.researchgate.net/profile/S_Dehghan_Manshadi2
صفحه شخصی

 

zarepoor نام و نام خانوادگی  احمد زارع پور اشکذری
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتبه علمی مربی
مدارج دانشگاهی

مامور به تحصیل دکتری عمران - گرایش مدیریت ساخت

رزومه  مشاهده رزومه
صفحه شخصی

 

محمدرضا شاه حسینی نام و نام خانوادگی  محمدرضا شاه حسینی
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتبه علمی مربی
مدارج دانشگاهی

 کارشناسی ارشد معماری

رزومه
صفحه شخصی

 

علیرضا مذهب نام و نام خانوادگی  علیرضا مذهب
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتبه علمی مربی
مدارج دانشگاهی

 مامور به تحصیل دکتری عمران - گرایش زلزله

رزومه
صفحه شخصی

 

محمدرضامطلبی زاده نام و نام خانوادگی  محمد رضا مطلبی زاده
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتبه علمی مربی
مدارج دانشگاهی

 مامور به تحصیل دکتری عمران - گرایش هیدرولیک

رزومه
صفحه شخصی

 

علیرضا میرجلیلی نام و نام خانوادگی  علیرضا میرجلیلی
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتبه علمی استادیار
مدارج دانشگاهی

 دکتری عمران - گرایش سازه

رزومه
صفحه شخصی

 

سید احمد وزیری نام و نام خانوادگی  سید احمد وزیری
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتبه علمی مربی
مدارج دانشگاهی

 مامور به تحصیل دکتری عمران - سازه

رزومه
صفحه شخصی

insta            Telegram            Telegram