افتخارات و جوايز گروه عمران

افتخارات گروه مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسلامي يزد

تیم بتن دانشگاه استاد راهنما دکتر محمد علی دشتی

کسب مقام اول مسابقات موسسه بین المللی بتن ( ACI)  در سازه محافظ (EPD)

کسب مقام اول مسابقات انجمن بتن ایران (ICI) در رشته مقاومت الکتریکی بتن

کسب مقام سوم  مسابقات موسسه بین المللی بتن ( ACI)  در معماری سازه  محافظ (EPD)

کسب مقام اول مسابقات موسسه سراسری پل ماکارونی در گرایش سازه سبک

کسب مقام دوم  مسابقات موسسه بین المللی بتن ( ACI)  دربخش  سازه قاب محافظ

کسب مقام دوم  مسابقات موسسه بین المللی بتن ( ACI)  دربخش  پل کاغذی

کسب مقام دوم  مسابقات انجمن بتن ایران (ICI) در بخش سازه قاب محافظ

کسب مقام سوم   مسابقات انجمن بتن ایران (ICI) در بخش سازه قاب محافظ با بتن الیافی

کسب مقام سوم   مسابقات انجمن بتن ایران (ICI) در بخش سازه قاب محافظ

 

ef2 ef1 
 ef4  ef3

insta            Telegram            Telegram