آزمایشگاه سیالات و هیدرولیک

دروس عملی ارائه شده
آزمايشگاه سیالات آزمايشگاه هیدرولیک
ردیف تجهیزات عمده موجود
1 دستگاه اندازه گیری جریان
2 دستگاه کانال شیب پذیر
3 دستگاه جریان گرداب
4 دستگاه کانال ساده
5 دستگاه افت فشار در لوله و اتصالات
6 دستگاه جت آب
7 دستگاه اندازه گیری نیروی هیدرواستاتیک
8 دستگاه توربین
9 دستگاه جریان آرام و مخشوش
DSC07668

DSC07675

insta            Telegram            Telegram