کارگاه تاسیسات مکانیکی

دروس عملی ارائه شده
کارگاه تاسیسات مکانیکی
ردیف تجهیزات عمده موجود
1 دریل
2 کپسول گاز
3 دستگاه خم کن
4 دستگاه حدیده لوله
5 لوله بر
6 دستگاه جوش لوله سبز
DSC07702
DSC07692

insta            Telegram            Telegram