آزمایشگاه مکانیک خاک

دروس عملی ارائه شده
آزمايشگاه مصالح ساختماني آزمايشگاه مکانيک خاک
ردیف تجهیزات عمده موجود
1 شيکر برقي
2 ترازو با دقت 1 گرم
3 دستگاه Cor
4 دستگاه جک دستي
5 دستگاه خشک کن
6 دستگاه نفوذ پذيري
7 دستگاه تحکيم
8 ميز سيلان
9 دستگاه کاساگرانده
10 دستگاه ويکت
11 جک بتن شکن برقي 200 تني
12 جک بتن شکن برقي 300 تني
DSC07637

DSC07644

insta            Telegram            Telegram