سلامتی حق مسلم هر انسان است

دبیر علمی نخستین همایش ملی سبک زندگی و سلامت:
«سلامتی حق مسلم انسانها است»

دکتر فاطمه پیغمبری دبیر علمی نخستین همایش ملی سلامت و سبک زندگی سلامی را حق همه انسانها دانست


به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا دکتر فاطمه پیغمبری دبیر علمی نخستین همایش ملی سبک زندگی و سلامت، سلامتی را مربوط به جنس، سن، مقام و موقعیت، اعتقاد، رنگ و نژاد ندانست و گفت:«همه دولتمردان در دنیا موظف به تأمین سلامتی برای افراد جامعه هستند و این موضوع حق همه انسانها است.»
دبیر علمی همایش سلامت و سبک زندگی برخوردار بودن انسانها از خاک خوب، هوا، تغذیه، شادابی، امید به زندگی را از عوامل سلامتی و توجه انسانها برای داشتن یک سبک زندگی ایده آل دانست و گفت:« دانشگاهیان موظف هستند با برنامه ریزی و ارائه دستورالعمل به جامعه صدای سلامتی و شیوه های دستیابی به آن را به گوش همه آحاد جامعه برسانند.»
دکتر فاطمه پیمغبری نفی عملکرد طب نوین و طب ایرانی و سنتی را موجب سردرگمی بیماران دانست و گفت :« طب نوین با دستاوردهای جدید خود در کم کردن آلام مردم تأثیر گذار است و طب سنتی و ایرانی نیز در التیام بخشیدن به دردهای در بسیاری از بیماریها مفید است ولی نفی هر کدام توسط دیگری موجب سردرگمی بیماران می شود به گونه ای که در مواردی یکی از این دو روش درمان رها می شود. باید موجبات آشتی این دو روش درمان را مهیا سازیم و یک روش تلفیقی را ایجاد سازیم.»
دبیر علمی نخستین همایش علمی سلامت و سبک زندگی برنامه های تنظیم شده این همایش و سخنرانیها و کارگاههای موجود در آن را بسیار مفید برای جامعه و دلیلی برای تغییر در سبک زندگی دانست.

آخرین ویرایش در جمعه, 27 بهمن 1396 ساعت 11:20
روابط عمومی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

برای ارسال نظر وارد سایت شوید

insta            Telegram            Telegram