دانشکده علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره

دانشکده علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره

قابل توجه دانشجویان رشته های علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره

لیست دروس ارائه شده درنیمسال دوم 1395-1394 از لینک زیر قابل دریافت می باشد.

لیست دروس ارائه شده در نیمسال دوم 95-94

قابل توجه دانشجویان رشته های علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره

لیست دروس ارائه شده درنیمسال اول 1395-1394 از لینک زیر قابل دریافت می باشد.

لیست دروس ارائه شده در نیمسال اول 95-94

قابل توجه دانشجویان رشته های علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره

لیست دروس ارائه شده در ترم تابستان 1394 از لینک زیر قابل دریافت می باشد.

لیست دروس ارائه شده در تابستان ۹۴