كاركنان گروه برق

خانم مهندس فاطمه حامی ­نیا: کارشناس پژوهشي
خانم مهندس پروانه جاویدان: کارشناس پژوهشي
آقای منصور شاکریان: كارشناس آموزش

آقاي  مهندس محمد میرحسینی:کارشناس پژوهشي
آقای محمدحسن محمدی: متصدی آزمايشگاه
آقای مرتضي­ قلي یزدانی: متصدی آزمايشگاه