اساتيد هيئت علمي گروه برق

 

ابوالفضل ارباب تفتي 

 

نام و نام خانوادگی  آ ابوالفضل ارباب تفتي
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتبه علمی مربی
مدارج دانشگاهی

  مأمور به تحصيل دكتراي قدرت

رزومه
صفحه شخصی

 

 

حميد رضا اكبري ركن آبادي  نام و نام خانوادگی   حميدرضا اكبري
رایانامه
سمت در دانشگاه  
مرتبه علمی استادیار
مدارج دانشگاهی

دكتراي قدرت

رزومه  
صفحه شخصی

 

 علي امام حسيني نام و نام خانوادگی   علي امام ­حسيني
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتبه علمی مربی
مدارج دانشگاهی

کارشناسی ارشد قدرت 

رزومه  
صفحه شخصی

 

زهره بهشتي پور  نام و نام خانوادگی  خانم زهره بهشتي­ پور
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتبه علمی استادیار
مدارج دانشگاهی

بورسیه دکتری کنترل 

رزومه
صفحه شخصی

 

 

مجيد پور احمدي 

نام و نام خانوادگی   مجيد پوراحمدي
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتبه علمی مربی
مدارج دانشگاهی

دکترای مخابرات 

رزومه
صفحه شخصی

 

 

  نام و نام خانوادگی   عبدالرضا خياطيان يزدي
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتبه علمی مربی
مدارج دانشگاهی

کارشناسی ارشد کنترل

رزومه  م
صفحه شخصی

 

 طاهره دائمي نام و نام خانوادگی  طاهره دائمي
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتبه علمی مربی
مدارج دانشگاهی

دكتراي قدرت

رزومه
صفحه شخصی

 

 حسين دهقان طزرجاني نام و نام خانوادگی   محمدحسين دهقان
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتبه علمی مربی
مدارج دانشگاهی

كارشناسي ارشد مخابرات

 

 

فرحناز ذاكريان  نام و نام خانوادگی  فرحناز ذاكريان
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتبه علمی مربی
مدارج دانشگاهی

بورسيه دكتراي الكترونيك

رزومه
صفحه شخصی

 

 فخر السادات رستگاري نام و نام خانوادگی   فخرالسادات رستگاري
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتبه علمی مربی
مدارج دانشگاهی

مأمور به تحصيل دكتراي الكترونيك

 

امين  نام و نام خانوادگی   سيدامين سعيد
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتبه علمی استاد یار
مدارج دانشگاهی

دکترای قدرت 

رزومه
صفحه شخصی

 

محمد رضا شايسته  نام و نام خانوادگی   محمدرضا شايسته
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتبه علمی استاد یار
مدارج دانشگاهی

دكتراي الكترونيك

رزومه
صفحه شخصی

 

 خانم مريم نيري نام و نام خانوادگی    مريم نيري
رایانامه
سمت در دانشگاه عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتبه علمی استاديار
مدارج دانشگاهی

 دكتري تخصصي برق- الكترونيك

رزومه  
صفحه شخصی

insta            Telegram            Telegram