برنامه دروس دکتری آلودگی محیط زیست

برنامه زمانبندی دروس دوره دکتری آلودگي محيطزيست

 

نيمسال اول نيمسال دوم
رديف نامدرس نوعدرس تعدادواحد پيشنياز رديف نامدرس نوعدرس تعدادواحد پيشنياز
نظري عملي نظري عملي
1 عناصر کمیاب در محیط زیست اصلي 3 - ندارد 1 توسعه پایدار و صنایع طبیعی اصلي 3 - ندارد
2 جغرافیای زیست محیطی ایران اصلي 3 - ندارد 2 مواد رادیواکتیو و محیط زیست انتخابي 2 1 ندارد
3 روش هاي كنترل الاينده هاي محيط زيست انتخابي 3 - ندارد 3 سنجش از دور و کاربرد آن در محیط زیست انتخابي 2 1 ندارد
4 دروسجبراني جبراني - 4 دروسجبراني -
جمع واحد 9 جمع واحد 9

نيمسال سوم

نيمسال چهارم
رديف نامدرس نوعدرس تعدادواحد پيشنياز رديف نامدرس تعدادواحد پيشنياز
نظري عملي نظري عملي
1 رابطه متقابل انسان و اکوسیستم اصلي 3 ندارد 1 امتحان جامع -
2 سمينار - 1 - -
جمع واحد 4
                         

  

نيمسال پنجم

نيمسال ششم
رديف نامدرس نوعدرس تعدادواحد پيشنياز رديف نامدرس نوعدرس تعدادواحد پيشنياز
نظري عملي نظري عملي
1 پایان نامه 8 1 پایان نامه 8
جمع واحد 8 جمع واحد 8

نيمسال هفتم

نيمسال هشتم
رديف نامدرس نوعدرس تعدادواحد پيشنياز رديف نامدرس نوعدرس تعدادواحد پيشنياز
نظري عملي نظري عملي
1 پایان نامه 8 1  تمديد پایان نامه 8
جمع واحد 8 جمع واحد 8

دروس عمومی و پایه
ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز
نظری عملی نظری عملی
1 وصایای امام 1 - - 2 آشنایی با کامپیوتر 1 1 -
انتخاب و گذراندن دروس عمومی و پایه فوق((در صورتیکه در دوره های قبل آن را نگذرانده اند)) جهت کلیه دانشجویان لزامی است.

                                

دانلود برنامه زمانبندی دروس دوره دکتری آلودگي محيطزيست

insta            Telegram            Telegram