معرفي رياست دانشكده

- نام : احمدsh
- نام خانوادگی: شجري
- پست سازمانی : رئيس دانشكده پزشكي 
- حوزه کاری : دانشكده پزشكي 
-مکان دفتر : طبقه همكف دانشكده 
-تلفن دفتر 03538210540

 

 

   رزومه      

insta            Telegram            Telegram