آزمايشگاه فيزيك پايه1

آزمايشهايي كه در آزمايشگاه فيزيك 1 انجام مي گيرد به شرح زيرند:

1- آشنايي با وسايل اندازه گيري دقيق طول و جرم(ريزسنج و كوليس و ترازو)

2- تحقيق قوانين حاكم بر جمع بردارها - تعادل نيروها - گشتاور

3- اندازه گيري چگالي جامدات

4-اندازه گيري ضريب اصطكاك ايستايي

5- اندازه گيري ضريب اصطكاك جنبشي

6- اندازه گيري سختي فنر - بهم بستن فنرها

7- اندازه گيري جرم موثر فنر

8- بررسي قوانين اول و دوم نيوتن

9- بررسي حركت آونگ ساده

10- بررسي حركت آونگ مركب

11- بررسي حركت پرتابي

12- بررسي رابطه بقاي اندازه حركت

13- اندازه گيري شتاب گرانش زمين به چند روش مختلف

14- اندازه گيري ظرفيت گرمايي ويژه جامدات

15- اندازه گيري ظرفيت گرمايي ويژه مايعات

16- گرماي نهان ذوب يخ

17- ارزش آبي كالري متر

دستور كار آزمايشگاه فيزيك 1 را مي توانيد از لينك روبرو دانلود كنيد:(دانلود دستور كار آزمايشگاه فيزيك 1)

insta            Telegram            Telegram