آزمايشگاه فيزيك پايه2

آزمايشهايي كه در آزمايشگاه فيزيك 2 انجام مي گيرد به شرح زيرند:

1- آشنايي با وسايل اندازه گيري

2- آشنايي با مقاومتها و اندازه گيري آنها

3- چگونگي بهم بستن مقاومتها و مقاومت معادل

4- محاسبه مقاومت ويژه رسانا و رسانندگي به دو روش

5- بررسي قانون اهم

6- بررسي قوانين كيرشهف

7- بررسي رفتار خازنها در مدار dc

8- توضيح ميدان مغناطيسي- بررسي قانون لنز - بررسي رابطه فاراده

9- بررسي و مشاهده اثرات سيم حامل جريان(اورستد)

10- محاسبه جرم مغناطيسي آهنربا

11- اندازه گيري ميدان مغناطيسي زمين

12- بررسي ترانسفورماتور و قوانين حاكم بر آن

13- آشنايي با اسيلوسكوپ و مشاهده اشكال ليساژو

14- بررسي رفتار خازن در مدار ac

15- بررسي رفتار سلف در مدار ac

16- بررسي مدار R-C-L

* دستور كار آزمايشگاه فيزيك 2  را مي توانيد از لينك روبرو دانلود كنيد:  (دانلود دستور كار آزمايشگاه فيزيك 2)

* دانلود فيلم آموزشي آزمايشگاه فيزيك2  در ادامه:

بهم بستن مقاومتها 

بهم بستن مقاومتها 

پل تار 

پل وتستون

پل وتستون2  

شارژ و دشارژ خازن 

شدت ميدان مغناطيسي زمين-جرم مغناطيسي آهنربا 

ترانسفورماتور 

اسيلوسكوپ1 

اسيلوسكوپ 2

insta            Telegram            Telegram