آزمايشگاه فيزيك پايه3

1- اندازه گيري ضريب انبساط طولي جامدات

2- گرماي نهان تبخير

3- اندازه گيري عدد ژول به روش الكتريكي

4- بررسي امواج ايستاده در تار مرتعش

5- اندازه گيري سرعت صوت

6- بررسي قوانين اسنل دكارت

7- تعيين زاويه بروستر

8- تعيين طول موج ليزر

9-مشاهده حركت الكترونها در ميدان الكتريكي

10- تعيين زاويه راس منشور

insta            Telegram            Telegram