برنامه دروس دانشجویان دكتري اصلاح نباتات

       

برنامه زمانبندی دروس دوره دکتری اصلاح نباتات

نيمسال اول نيمسال دوم
رديف نامدرس نوعدرس تعدادواحد پيشنياز رديف نامدرس نوعدرس تعدادواحد پيشنياز
نظري عملي نظري عملي
1 ژنتيك بيومتري اصلي 3 - ندارد 1 اصلاح گياهان براي تنشهاي غير زيستي اصلي 3 - ندارد
2 ژنتيك مولكولي اصلي 3 - ندارد 2 مهندسي ژنتيك انتخابي 2 1 ژنتیک مولکولی
3 دروس  اختياري انتخابي 3 - ندارد 3 طرح آزمايشهاي  كشاورزي پيشرفته انتخابي 2 1 ندارد
4 دروسجبراني جبراني - 4 دروس جبراني دروس اختياري
جم عواحد 9 جمع واحد 9

نيمسال سوم

نيمسال چهارم
رديف نامدرس نوعدرس تعدادواحد پيشنياز رديف نامدرس تعدادواحد پيشنياز
نظري عملي نظري عملي
1 اصلاح گياهان براي تنش هاي زيستي اصلي 3 ندارد 1 امتحان جامع -
2 دروس اختياري - 1 - -
جمع واحد 4
                         

                                    

نيمسال پنجم

نيمسال ششم
رديف نامدرس نوعدرس تعدادواحد پيشنياز رديف نامدرس نوعدرس تعدادواحد پيشنياز
نظري عملي نظري عملي
1 پایان نامه 8 1 پایان نامه 8
جمع واحد 8 جمع واحد 8

نيمسال هفتم

ظ

نيمسال هشتم
رديف نامدرس نوعدرس تعدادواحد پيشنياز رديف نامدرس نوعدرس تعدادواحد پيشنياز
نظري عملي نظري عملي
1 پایان نامه 8 1  تمديد پایان نامه 8
جمع واحد 8 جمع واحد 8

دروس عمومی و پایه
ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز ردیف نام درس تعداد واحد پیشنیاز
نظری عملی نظری عملی
1 وصایای امام 1 - - 2 آشنایی با کامپیوتر 1 1 -
انتخاب و گذراندن دروس عمومی و پایه فوق((در صورتیکه در دوره های قبل آن را نگذرانده اند)) جهت کلیه دانشجویان لزامی است.

دانلود برنامه زمانبندی دروس دوره دکتری اصلاح نباتات

insta            Telegram            Telegram