دانشجویان دکتری

ردیف عکس نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی ورودی عنوان پایان نامه
1  Pakzad.rambood رامبد پاکزاد اصلاح نباتات 94
2  Jamshidi.kiarash کیارش جمشیدی گوهرریزی اصلاح نباتات 94
3  Heidarpour.mansour منصور حیدرپور اصلاح نباتات 93
4  Asgari.milad میلاد عسگری اصلاح نباتات 93
5  farsi.maryam مریم فارسی اصلاح نباتات 93
6  Momeni.mohammad mehdi محمدمهدی مومنی اصلاح نباتات 94

insta            Telegram            Telegram