فرم پیش ثبت نام مرکز تخصصی

فرم پیش ثبت نام دوره آموزشی

با سلام

خواهشمند است فرم ثبت نام را دانلود نموده، پس از تكميل به دفتر مركز آموزش هاي تخصصي و كاربردي دانشگاه واقع در دانشكده مهندسي (آقاي انتظاري) تحويل نماييد.  باسپاس