مركز جامع آموزش زبان

                                               

             دوره از تاريخ 1397/10/08شروع مي شود

                                      زبان انگليسي                 :::ثبت نام در دوره:::

                                                                        زبان فرانسوي           :::ثبت نام  در دوره:::

                                                           زبان تركي                       :::ثبت نام   در دوره:::

                                                                                 زبان كره اي       :::ثبت نام   در دوره:::

                                                                                   زبان چيني              :::ثبت نام  در دوره:::

                                             زبان عربي                                                             :::ثبت نام  در دوره:::

                                                                                                                                      آزمون ها

                                                                                    Ept :::ثبت نام  در دوره:::                  

                                                             :::ثبت نام  در دوره:::MSRT

                                          :::ثبت نام  در دوره:::TOEFL

                                                         IELTS :::ثبت نام  در دوره:::                        

                                                                                                                                        

 

insta            Telegram            Telegram