معرفي معاون

zareمهندس احمد زارع پور اشکذری

متولد: 1350
:: سمت : معاون عمراني دانشگاه
- عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران
-مدرك تحصيلي: دانشجوي دكتري مديريت ساخت
رايان نامه: ">
تلفن دفتر : 03538214816-0353187630
تلفاكس: 38214816-035

سوابق اجرائی و مدیریتی:

1-معاون عمرانی دانشگاه از سال 1387تاکنون ...
2-عضو هيئات علمي دانشكده مهندسي عمران  
3-رئیس شورای عمرانی منطقه هفت دانشگاه آزاداسلامی – سال 92-91
4- رئیس هیئات موسس دانشگاه آزاداسلامی واحداشکذر
5- رئیس شورای اسلامی استان یزد
6- عضو کمیته آموزش شورای فنی استان یزد
7-عضو هیئات مدیره انجمن سازه های فولادی ایران

*عضو هیات رئیسه دانشگاه آزاداسلامی یزد

*عضو کمیسیون معاملات دانشگاه آزاداسلامی یزد

*رئیس هیئت سوارکاری استان یزد از سال 1387تاکنون

*شهرداراشکذر-52ماه

*رئیس نظام مهندسی شهرستان اشكذر– ازسال 1385تاکنون

*نماینده شهرداران استان در کارگروهای شهرسازی و معماری -3سال

*عضو اتاق فکر شركت تعاوني پیشگامان کویر یزد – ازسال 1387تاکنون

*مسئول دفتر 109نظام مهندسی یزد-ازسال 1385تاکنون

*کارشناس خبره هیئت عالی سرمایه گزاری شهرداری یزد

insta            Telegram            Telegram