اخبار حوزه عمرانی

این حوزه در حال حاضر با در اختیار داشتن 120 هکتار زمین در 8 نقطه و حدود 000/113مترمربع فضای آموزشی،آزمایشگاهی، کارگاهی، رفاهی، ورزشی، خوابگاهی، درمانی مشغول فعاليت مي باشد.

insta            Telegram            Telegram