راهنمای مراحل فارغ التحصیلی

توجه :  دانشجویان قبل از شروع مراحل حتما نواقص پرونده تحصیلی خویش را تکمیل نموده باشند. تلفن تماس بایگانی دانشگاه ۰۳۵۳۱۸۷۲۴۹۳

راهنمای مراحل فارغ التحصیلی

insta            Telegram            Telegram