اداره پذيرش و ثبت نام

  اداره پذیرش و ثبت نام

رئيس اداره : سید احمد فاطمی عقدا

شماره تلفن مستقیم :31872480 - 035  

محل استقرار : ساختمان اداري طاهري طبقه همكف اتاق شماره 18

شرح وظايف اداره پذيرش و ثبت نام

1- تشكيل ستاد ثبت نام و پذيرش دانشجويان ورودي جديد با هماهنگي مدير امور آموزشي
2- تشكيل پرونده ثبت نام شدگان و تكميل آن بر اساس دستور العملهاي موجود و ارائه به بايگاني آموزش .
3- صدور مجوز ( معرفي به دانشكده ) جهت انتخاب واحد فقط براي يك نيمسال و يا مجوز قطعي براي هر ثبت نام شده با توجه به بند 2
4- راهنمايي دانشجويان جهت تقاضاي ارزش تحصيلي ( تائیدیه تحصیلی ) و ریزنمرات و دريافت آن و تطابق آن با اصل آخرين مدرك تحصيلي و درج در پرونده .
5- پيگيري اخذ آخرين مدرك تحصيلي پذيرفته شدگان كه در موقع ثبت نام تحويل نداده اند .
6- `پذيرش پذيرفته شدگان در نيمسال هاي قبل (طبق بخشنامه سازمان مركزي)
7- انجام مراتب اخراج بدليل امتناع از ارائه مدرك تحصيلي
8- دريافت اصل مدرك و يا اصل گواهي موقت آن و بايگاني نمودن آن در يك محل امن با در نظر گرفتن نكات ايمني  

( دانشجویانی که فارغ التحصیل یا منصرف از تحصیل یا اخراج می شوند در زمان تسویه حساب مدرک پایه و وثیقه بانکی به آنها عودت داده می شود)

9- ارسال تصوير برابر اصل شده به كارشناسان آموزشي جهت ضبط در پرونده دانشجو
10- پيگيري و كنترل تطابق نوع و تاريخ آخرين مدرك تحصيلي با رشته و ترم شروع به تحصيل در دانشگاه و گزارش موارد خلاف
11- بررسي ، ثبت در رايانه و تائيد فرمهاي پذيرش و ثبت نام دانشجويان ورودي جديد و دانشجويان انتقال دائم و موقت به واحد يزد
12- انجام كليه امور مربوط به درخواستهاي ثبت نام با تاخير و انتقال با آزمون
13- اقدام جهت نگهداري كليه سوابق دانشجويان مهمان ( انتقال موقت ، ماده 55 ، ترم تابستان ) از ساير واحدها

14-بررسي و ثبت پرونده هاي انتقالي از واحد هاي ديگر

15-صدور درخواست اصلاح سند پذيرش دانشجويان انتقالي به مركز آزمون

16-صدور درخواست ارسال مدارك پايه از محل تحصيل قبلي دانشجويان مشمول

17-ثبت و پذيرش مهماني،معرفي و انتقالي از دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي ديگر

18- توسعه رشته هاي جديد و مورد تقاضاي دانشگاه

19-ثبت و پيگيري  رشته هاي مورد درخواست دانشكده ها در سايت سازمان مركزي و وزارت علوم،تحقيقات و فناوري

همكاران :

1- آقاي سيد جواد طباطبايي - كارشناس امور آموزشي پذيرش و ثبت نام - تلفن مستقیم 03531872481

5200

                                                                                                                           

2- خانم شريفه السادات وكيل زواره - كارشناس امور آموزشي توسعه رشته ها - تلفن مستقیم 035331872482

                                                                                                                          4001

insta            Telegram            Telegram