مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام

attachment icon

"مدارك لازم جهت ثبت نام در كليه مقاطع تحصيلي در دانشگاه آزاد اسلامي يزد"

1- اصل مدرك تحصيلي مقطع قبلي

- مدرك پايه براي ثبت نام در مقطع كارداني پيوسته: با ارائه اصل مدرك ديپلم هاي فني و حرفه اي،كار و دانش،هنرستان نظام قديم ، سه ساله نظري ،پيش دانشگاهي،ديپلم نظام قديم و 3برگ تصوير آن

- مدرك پايه براي ثبت نام در مقطع كارداني ناپيوسته و كارشناسي پيوسته: با ارائه اصل مدرك ديپلم هاي نظام قديم متوسطه ، پيش دانشگاهي نظام جديد متوسطه يا اصل گواهي موقت پايان تحصيلات دوره پيش دانشگاهي ،ديپلم چهار ساله هنرستان نظام قديم متوسطه و 3 برگ تصوير آن

- مدرك پايه براي ثبت نام در مقطع كارشناسي ناپيوسته: ارائه اصل مدرك كارداني و 3 برگ تصوير آن

- مدرك پايه براي ثبت نام در  مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته: ارائه اصل مدرك كارشناسي و 3 برگ تصوير آن

- مدرك پايه براي ثبت نام در مقطع دكتري تخصصي :ارائه اصل مدرك كارشناسي ارشد و 3 برگ تصوير آن

تبصره : چنانچه پذيرفته شده اصل مدرك خود را در اختيار نداشته باشد مي تواند با ارائه گواهي موقت پايان تحصيلات عكسدار و

الف : ارائه سفته يا چك به مبلغ 10 ميليون ريال جهت پذيرفته شدگان مقاطع كارداني و كارشناسي

ب : ارائه سفته يا چك به مبلغ 20 ميليون ريال جهت پذيرفته شدگان مقطع كارشناسي ارشد 

ج : ارائه سفته يا چك به مبلغ 30 ميليون ريال جهت پذيرفته شدگان مقطع دكتراي تخصصي 

  ثبت نام نمايد.

توجه : سفته يا چك پس از ارايه اصل دانشنامه عودت داده خواهد شد.

2- ارائه اصل شناسنامه و 3 سري تصوير از تمام صفحات شناسنامه

3- ارائه اصل كارت ملي و 3 برگ تصوير كارت ملي

4- عكس4*3 به تعداد 6 قطعه

5- مداركي كه وضعيت نظام وظيفه برادران را مشخص نمايد و 3 برگ تصوير آن

الف - كارت پايان خدمت . ب- كارت معافيت دائم . ج- كارت معافيت موقت كه زمان آن منقضي نشده باشد . د- شاغلين نيروهاي مسلح با ارائه گواهي عكس دار از ستاد نيروي مربوطه مبني بر موافقت با ادامه تحصيل . ه- متعهدين خدمت در آموزش و پرورش بايد علاوه برگواهي مبني بر موافقت با ادامه تحصيل ، مورد نياز بودن رشته و همچنين منفك شدن از انجام تعهد و شروع مجدد آن پس از اتمام تحصيلات در گواهي ذكر شده باشد. و - برگه اعزام به خدمت بدون مهر غيبت كه زمان آن منقضي نشده باشد . ز- مشموليني كه از تاريخ فارغ التحصيلي تا زمان ثبت نام بيش از يكسال نگذشته باشد نيازي به ارائه برگه اعزام ندارند. ژ- پذيرفته شدگان مشمول خدمت نظام وظيفه كه فاقد اصل مدرك تحصيلي مي باشند بايد برگه لغو معافيت تحصيلي دوره قبل خود را بهمراه داشته باشند .

مشموليني كه در حين خدمت سربازي مي باشند بايد گواهي از يگان خدمتي مبني بر نداشتن غيبت قبل از اعزام يا در حين خدمت همراه داشته باشند.

6- يك نسخه پرينت از فرم تكميل شده ثبت نام در سايت دانشگاه

7- پس از دريافت رسيد ثبت نام و چاپ آن ،  فرمهاي ثبت نام و تعهد نامه هاي مربوطه به همان مقطعي كه ثبت نام نموده ايد ظاهر خواهد شد كه بايد به طور كامل چاپ بگيريد .

تذكر : فرمها بايد بدون هيچ گونه خدشه اي چاپ گردد . سياه بودن برگه ها ، ناخوانا بودن ، كم بودن تعداد برگه ها و ... قابل قبول نمي باشد .

8- به همراه داشتن چك علي الحساب شهريه براي مقاطع كارداني و كارشناسي 2فقره به تاريخ هاي 96/07/25و 96/08/25 ، مقطع كارشناسي ارشد 4فقره به تاريخ هاي 96/07/25 ، 96/08/25 ، 96/09/25 ،96/10/25 و براي مقطع دكتري 5فقره به تاريخ هاي 96/07/25 ، 96/08/25 ، 96/09/25 ، 96/10/25 ، 96/11/25 الزامي مي باشد.

9- ارائه رسيد پرداخت شهريه كه بصورت الكترونيكي پرداخت نموده ايد و يك برگ تصوير آن .

كليه پذيرفته شدگان مقاطع كارشناسي پيوسته، كارداني ناپيوسته و كارداني پيوسته كه با مدرك پيش دانشگاهي و ديپلم نظام قديم و ديپلم نظام جديد اقدام به ثبت مي نمايند مي بايست با مراجعه به اداره پست و نسبت به درخواست تاًييديه مدرك تحصيلي اقدام نموده و رسيد پستي آنرا به محل ثبت نام تحويل نمايند.

تذكر1 : كليه پذيرفته شدگان حتماً بايستي فارغ التحصيل مقطع قبلي باشند و سپس نسبت به پرداخت شهريه اقدام نمايد. در غير اينصورت طبق ضوابط دانشگاه با دانشجو برخورد خواهد شد.

تذكر مهم: ثبت نام اتباع خارجي همانند ديگر دانشجويان  از طريق سايت اينترنتي انجام مي پذيرد.