رشته‌های موجود - کارشناسی پیوسته

رشته هاي كارشناسي پيوسته واحد يزد

ردیف عنوان رشته کد رشته مجموعه وضعیت پذیرش
1 علوم اقتصادي (تعيين گرايش بعد از دوسال )
20914 علوم انساني
فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
2 فيزيك
30201 علوم تجربي-علوم پايه
آماده پذیرش(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
3 مهندسی اپتیک و لیزر 30228 علوم تجربي-علوم پايه فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
4 فیزیک مهندسی 30231 علوم تجربي-علوم پايه آماده پذیرش(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
5 مهندسي برق 40119 ریاضی و فنی مهندسی فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
6 مهندسي پليمر(تعيين گرايش بعد از دوسال )
40204 ریاضی و فنی مهندسی فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
7 مهندسي عمران 40401 ریاضی و فنی مهندسی فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
8 مهندسي معماري 60202 ریاضی و فنی مهندسی فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
9 مهندسي مكانيك 40675 ریاضی و فنی مهندسی فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
10 مهندسي  مواد و متالورژي
40720 ریاضی و فنی مهندسی فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
11 مهندسی نساجي (تعيين گرايش بعداز دوسال  )
40826 ریاضی و فنی مهندسی فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
12  زيست فناوري 30578 علوم تجربی
فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
13 شيمي
30301 علوم تجربی
فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
14 شيمي - كاربردي 30343 علوم تجربی
فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
15 شيمي – محض 30349 علوم تجربی
آماده پذیرش(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
16 مرمت بناهاي تاريخي 60143 هنر
آماده پذیرش(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
17 مهندسی فضای سبز 50323 علوم تجربي
آماده پذیرش(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
18  گياه پزشكي 50192 علوم تجربی
فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
19 فقه و مباني حقوق اسلامي 20454 علوم انسانی فعال (پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
20 حسابداري (تعيين گرايش بعد از دوسال ) 21301  علوم انسانی فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
21 زبان وادبيات فارسي 20101 علوم انسانی آماده پذیرش(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
22 آموزش زبان وادبيات فارسي 20124  علوم انسانی آماده پذیرش(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
23 مديريت جهانگردي 21580 علوم انسانی فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
24 مديريت صنعتي 21211  علوم انسانی فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
35 باستان شناسي 60119 هنر آماده پذیرش(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
36 ارتباط تصويري 60140  هنر فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
37 طراحي پارچه ولباس – طراحی لباس 60128  هنر فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
38 طراحي پارچه ولباس - طراحي بافت پارچه 60129  هنر آماده پذیرش(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
39 طراحي پارچه ولباس - طراحي چاپ پارچه 60130 هنر آماده پذیرش(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
30 نقاشي 
60111 هنر  فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
31 آموزش زبان انگليسي 20312 علوم انساني فعال(پذيرش براساس سوابق تحصيلي)
32 اتاق عمل*   گروه پزشكي
فعال(پذيرش با آزمون سراسري)
33 پرستاري * 10401 گروه پزشکی فعال( پذيرش با آزمون سراسري)
34 هوشبري*   گروه پزشکی فعال(پذيرش با آزمون سراسري)

* پذیرش رشته پرستاری ، هوشبري و اتاق عمل از طریق آزمون سراسری و برای بقیه رشته ها پذیرش براساس سوابق تحصيلي صورت می پذیرد .

insta            Telegram            Telegram