رشته‌های موجود - کارشناسی پیوسته

رشته هاي كارشناسي پيوسته واحد يزد

ردیف عنوان رشته کد رشته مجموعه وضعیت پذیرش
1 علوم اقتصادي (تعيين گرايش بعد از دوسال )
20914 علوم انساني
فعال (بدون آزمون)
2 فيزيك
30201 علوم تجربي-علوم پايه
آماده پذیرش(بدون آزمون)
3 مهندسی اپتیک و لیزر 30228 علوم تجربي-علوم پايه فعال (بدون آزمون)
4 فیزیک مهندسی 30231 علوم تجربي-علوم پايه آماده پذیرش(بدون آزمون)
5 مهندسي برق 40119 ریاضی و فنی مهندسی فعال(بدون آزمون)
6 مهندسي پليمر(تعيين گرايش بعد از دوسال )
40204 ریاضی و فنی مهندسی آفعال (بدون آزمون)
7 مهندسي عمران 40401 ریاضی و فنی مهندسی فعال(بدون آزمون)
8 مهندسي معماري 60202 ریاضی و فنی مهندسی فعال(بدون آزمون)
9 مهندسي مكانيك 40675 ریاضی و فنی مهندسی فعال(بدون آزمون)
10 مهندسي  مواد و متالورژي
40720 ریاضی و فنی مهندسی فعال (بدون آزمون)
11 مهندسی نساجي (تعيين گرايش بعداز دوسال  )
40826 ریاضی و فنی مهندسی فعال(بدون آزمون)
12  زيست فناوري 30578 علوم تجربی
فعال(بدون آزمون)
13 شيمي
30301 علوم تجربی
فعال(بدون آزمون)
14 شيمي - كاربردي 30343 علوم تجربی
فعال(بدون آزمون)
15 شيمي – محض 30349 علوم تجربی
آماده پذیرش(بدون آزمون)
16 مرمت بناهاي تاريخي 60143 هنر
آماده پذیرش(بدون آزمون)
17 مهندسی فضای سبز 50323 علوم تجربي
آماده پذیرش(بدون آزمون)
18  گياه پزشكي 50192 علوم تجربی
فعال(بدون آزمون)
19 فقه و مباني حقوق اسلامي 20454 علوم انسانی فعال (بدون آزمون)
20 حسابداري (تعيين گرايش بعد از دوسال ) 21301  علوم انسانی فعال(بدون آزمون)
21 زبان وادبيات فارسي 20101 علوم انسانی آماده پذیرش(بدون آزمون)
22 آموزش زبان وادبيات فارسي 20124  علوم انسانی آماده پذیرش(بدون آزمون)
23 مديريت جهانگردي 21580 علوم انسانی فعال(بدون آزمون)
24 مديريت صنعتي 21211  علوم انسانی آفعال(بدون آزمون)
35 باستان شناسي 60119 هنر آماده پذیرش(بدون آزمون)
36 ارتباط تصويري 60140  هنر فعال(بدون آزمون)
37 طراحي پارچه ولباس – طراحی لباس 60128  هنر فعال(بدون آزمون)
38 طراحي پارچه ولباس - طراحي بافت پارچه 60129  هنر آماده پذیرش(بدون آزمون)
39 طراحي پارچه ولباس - طراحي چاپ پارچه 60130 هنر آماده پذیرش(بدون آزمون)
30 نقاشي 
60111 هنر فعال (بدون آزمون)
31 آموزش زبان انگليسي 20312 علوم انساني فعال (بدون آزمون)
32 اتاق عمل*   گروه پزشكي
فعال(با آزمون سراسري)
33 پرستاري * 10401 گروه پزشکی فعال(با آزمون سراسري)
34 هوشبري*   گروه پزشکی فعال(با آزمون سراسري)

* پذیرش رشته پرستاری ، هوشبري و اتاق عمل از طریق آزمون سراسری و برای بقیه رشته ها پذیرش براساس سوابق تحصيلي صورت می پذیرد .

insta            Telegram