رشته‌های موجود - دانشكده پزشكي

رشته هاي دانشكده پزشكي واحد يزد

ردیف عنوان رشته وضعیت پذیرش
1 پزشکی * فعال(با آزمون سراسري)
2 پرستاري* فعال(با آزمون سراسري)
3 هوشبري* فعال(با آزمون سراسري)
4 اتاق عمل* فعال(با آزمون سراسري)

* پذیرش در رشته هاي فوق از طریق آزمون سراسری صورت می پذیرد .

insta            Telegram            Telegram