رشته‌های موجود - دکتری تخصصی

رشته هاي دكتري تخصصي واحد يزد

ردیف

عنوان رشته

مجموعه

1

علوم قرآن و حدیث

گروه علوم انسانی

2

حسابداری

گروه علوم انسانی

3

حقوق جزا و جرم شناسي

گروه علوم انسانی

4

زبان وادبیات فارسی

گروه علوم انسانی

5

مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی

گروه علوم انسانی

6

مشاوره

گروه علوم انسانی

7

 مدیریت رسانه ای

گروه علوم انسانی

8

حقوق عمومی

گروه علوم انسانی

9

علوم اقتصادی – اقتصاد اسلامی

گروه علوم انسانی

10

مالی – مهندسی مالی

گروه علوم انسانی

11

مدیریت صنعتی – تولید و عملیات

گروه علوم انسانی

12

مدیریت صنعتی – تحقیق در عملیات

گروه علوم انسانی

13

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

گروه علوم انسانی

14

شیمی – شیمی آلی

گروه علوم پایه

15

شیمی – شیمی تجزیه

گروه علوم پایه

16

شیمی – شیمی معدنی

گروه علوم پایه

17

مهندسی شیمی

گروه علوم پایه

18

مهندسی برق – الکترونیک

گروه فنی و مهندسی

19

مهندسی برق – قدرت

گروه فنی و مهندسی

20

مهندسی کامپیوتر – نرم افزار

گروه فنی و مهندسی

21

مهندسی مکانیک – تبدیل انرژی

گروه فنی و مهندسی

22

مهندسی عمران – مدیریت ساخت

گروه فنی و مهندسی

23

مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجی

گروه فنی و مهندسی

24

مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الياف

گروه فنی و مهندسی

پذيرش در رشته های فوق از طریق آزمون سراسري و مصاحبه علمي خواهد بود

insta            Telegram            Telegram