رشته‌های موجود - کارشناسی ارشد

رشته هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته واحد يزد

 1. ردیف

  عنوان رشته 

  گروه و دانشکده

   1

  آموزش زبان انگليسي

  گروه علوم انسانی

  2

  مترجمی زبان انگلیسی

  گروه علوم انسانی

   3

  فیزیو لوژی ورزشی-تغذیه ورزش

  گروه علوم انسانی

   4

  فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی کاربردی

  گروه علوم انسانی

   5

  مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

  گروه علوم انسانی

   6

  مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

  گروه علوم انسانی

  7

  حسابداری

  گروه علوم انسانی

  8

  حقوق عمومی

  گروه علوم انسانی

  9

  حقوق جزا و جرم شناسی

  گروه علوم انسانی

  10

  حقوق خصوصي

  گروه علوم انسانی

  11

  روانشناسي عمومي

  گروه علوم انسانی

  12

  روانشناسی اسلامی-روانشناسی مثبت گرا

  گروه علوم انسانی

  13

  شناخت انديشه هاي امام خميني(ره)

  گروه علوم انسانی
  14
  مطالعات  فرهنگي و رسانه

  گروه علوم انسانی

  15

  علوم ارتباطات اجتماعي

  گروه علوم انسانی

  16

  تکنولوژی آموزشی

  گروه علوم انسانی

  17

  مدیریت بازرگانی-کارافرینی

  گروه علوم انسانی

  18

  مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک

  گروه علوم انسانی

  19

  مدیریت بازرگانی-بازاریابی

  گروه علوم انسانی

  20

  مديريت کسب و کار-بازاریابی

  گروه علوم انسانی

  21

  مديريت کسب و کار-استراتژی

  گروه علوم انسانی

  22

  مديريت کسب و کار-فناوری

  گروه علوم انسانی

  23

  مديريت صنعتی-مدیریت زنجیره تامین

  گروه علوم انسانی

  24

  مديريت صنعتي-مدیریت پروژه

  گروه علوم انسانی

  25

  مديريت صنعتي – تحقيق در عمليات

  گروه علوم انسانی

  26 مالی-مهندسی مالی و مدیریت ریسک
  گروه علوم انسانی

  27

  مشاوره-مشاوره شغلی

  گروه علوم انسانی

  28

  مشاوره -مشاوره توانبخشی

  گروه علوم انسانی

  29

  شيمي – شيمي آلي

  گروه علوم پايه

  30

  شيمي – شيمي تجزيه

  گروه علوم پايه

  31

  شيمي – شيمي فيزيك

  گروه علوم پايه

  32

  شيمي - شيمي معدني

  گروه علوم پايه

  33

  شيمي – شيمي كاربردي

  گروه علوم پايه

  34

  مهندسي مكانيك – تبديل انرژي

  گروه فني و مهندسي

  35

  مهندسي برق- سیستم های الكترونيك دیجیتال

  گروه فني و مهندسي

  36

  مهندسي برق- سیستم های قدرت

  گروه فني و مهندسي

  37

  مهندسي پزشكي – بيومواد

  گروه فني و مهندسي

  38

  مهندسي مواد-خوردگی و حفاظت مواد

  گروه فني و مهندسي

  39

  مهندسي عمران –  سازه

  گروه فني و مهندسي

  40

  مهندسي عمران- مديريت ساخت

  گروه فني و مهندسي

  41

  مهندسي كامپيوتر – معماري سيستمهاي كامپيوتري

  گروه فني و مهندسي

  42

  مهندسي كامپيوتر – نرم افزار

  گروه فني و مهندسي

  43

  مهندسي برق-سامانه های برق حمل و نقل

  گروه فني و مهندسي

  44

  مهندسي  نساجی-مدیریت تولید

  گروه فني و مهندسي

  45

  مهندسي نساجي – الیاف

  گروه فني و مهندسي

  46

  مهندسي نساجي –فناوری

  گروه فني و مهندسي

  47

  مهندسي برق-برنامه ریزی مدیریت سیستم انرزی الکتریکی

  گروه  فنی و مهندسی

  48

  مهندسي برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

  گروه  فنی و مهندسی

  49

  مهندسي مکاترونیک

  گروه  فنی و مهندسی

  50

  مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک

  گروه  فنی و مهندسی

  51

  مهندسي برق-افزاره های میکرو نانو الکترونیک

  گروه  فنی و مهندسی

  52

  طراحی شهری

  گروه هنر

  53

  ارتباط تصويري

  گروه هنر

  54

  مهندسی معماری

  گروه هنر

  55

  برنامه ريزي منطقه اي

  گروه هنر

  56

  پژوهش هنر

  گروه هنر

  57

  طراحي پارچه و لباس

  گروه هنر

  58

  برنامه ریزی شهری

  گروه هنر

  59

  مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی-حفاظت و مرمت میراث شهری

  گروه هنر

  60

  مرمت و احياء ابنیه و بافت هاي تاريخي-حفاظت و مرمت میراث معماری

  گروه هنر

  61

  مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

  گروه هنر

  62

  نقاشي

  گروه  هنر

   63  فقه و مبانی حقوق اسلامی  گروه  علوم انسانی
  64 مدیریت کشاورزی گروه كشاورزي و منابع طبيعي
  65 علوم و مهندسی صنایع غذایی-زیست فناوری مواد غذایی
  گروه كشاورزي و منابع طبيعي
  66 علوم و مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی گروه كشاورزي و منابع طبيعي
  67 علوم و مهندسی صنایع غذایی- صنایع غذایی گروه كشاورزي و منابع طبيعي
  68 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-مطالعات آب و خاک
  گروه  علوم انسانی
  69 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-شهری و روستایی
  گروه  علوم انسانی
  70 جغرافیاو برنامه ریزی شهری
  گروه  علوم انسانی
  71 علوم قرآن و حدیث
  گروه  علوم انسانی
  72 علوم اقتصاد-اقتصاد انرژی
  گروه  علوم انسانی
  73 علوم اقتصاد-اقتصاد و تجارت الکترونیک
  گروه  علوم انسانی
  74 علوم اقتصاد-توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
  گروه  علوم انسانی
  75 زبان و ادبیات فارسی
  گروه  علوم انسانی
  76 علوم اقتصاد-برنامه ریزی سیستم های اقتصادی گروه  علوم انسانی
  77 پرستاری-مراقبت ویزه  گروه پزشکی
  78 پرستاری-داخلی جراحی

  گروه پزشکی

       

پذیرش در رشته های فوق از طریق آزمون خواهد بود 

 

insta            Telegram