رشته‌های موجود - کارشناسی ارشد

رشته هاي كارشناسي ارشد ناپيوسته واحد يزد

کد رشته

عنوان رشته 

گروه و دانشکده

20312

آموزش زبان انگليسي

گروه علوم انسانی

20315

مترجمی زبان انگلیسی

گروه علوم انسانی

21436

فیزیو لوژی ورزشی-تغذیه ورزش

گروه علوم انسانی

21455

فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی کاربردی

گروه علوم انسانی

21421

مدیریت ورزشی-مدیریت بازاریابی در ورزش

گروه علوم انسانی

21443

مدیریت ورزشی-مدیریت راهبردی در سازمان های ورزشی

گروه علوم انسانی

21301

حسابداری

گروه علوم انسانی

20808

حقوق عمومی

گروه علوم انسانی

20805

حقوق جزا و جرم شناسی

گروه علوم انسانی

20807

حقوق خصوصي

گروه علوم انسانی

20705

روانشناسي عمومي

گروه علوم انسانی

20715

روانشناسی اسلامی-روانشناسی مثبت گرا

گروه علوم انسانی

20439

فلسفه و کلام اسلامی-کلام اسلامی

گروه علوم انسانی

20442

شناخت انديشه هاي امام خميني(ره)

گروه علوم انسانی

20517

علوم ارتباطات اجتماعي

گروه علوم انسانی

20608

تکنولوژی آموزشی

گروه علوم انسانی

21044

مدیریت بازرگانی-کارافرینی

گروه علوم انسانی

21045

مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک

گروه علوم انسانی

21254

مدیریت بازرگانی-بازاریابی

گروه علوم انسانی

21365

مديريت کسب و کار-بازاریابی

گروه علوم انسانی

21340

مديريت کسب و کار-استراتژی

گروه علوم انسانی

21336

مديريت کسب و کار-فناوری

گروه علوم انسانی

21069

مديريت صنعتی-مدیریت زنجیره تامین

گروه علوم انسانی

21061

مديريت صنعتي-مدیریت پروژه

گروه علوم انسانی

21269

مديريت صنعتي – تحقيق در عمليات

گروه علوم انسانی

21162 مالی-مهندسی مالی و مدیریت ریسک
گروه علوم انسانی

21614

مشاوره-مشاوره شغلی

گروه علوم انسانی

21615

مشاوره -مشاوره توانبخشی

گروه علوم انسانی

30314

شيمي – شيمي آلي

گروه علوم پايه

30311

شيمي – شيمي تجزيه

گروه علوم پايه

30313

شيمي – شيمي فيزيك

گروه علوم پايه

30312

شيمي - شيمي معدني

گروه علوم پايه

30310

شيمي – شيمي كاربردي

گروه علوم پايه

40664

مهندسي مكانيك – تبديل انرژي

گروه فني و مهندسي

40086

مهندسي برق- سیستم های الكترونيك دیجیتال

گروه فني و مهندسي

40055

مهندسي برق- سیستم های قدرت

گروه فني و مهندسي

40118

مهندسي پزشكي – بيومواد

گروه فني و مهندسي

40742

مهندسي مواد-خوردگی و حفاظت مواد

گروه فني و مهندسي

40471

مهندسي عمران –  سازه

گروه فني و مهندسي

40389

مهندسي عمران- مديريت ساخت

گروه فني و مهندسي

41005

مهندسي كامپيوتر – معماري سيستمهاي كامپيوتري

گروه فني و مهندسي

41002

مهندسي كامپيوتر – نرم افزار

گروه فني و مهندسي

40079

مهندسي برق-سامانه های برق حمل و نقل

گروه فني و مهندسي

40838

مهندسي  نساجی-مدیریت تولید

گروه فني و مهندسي

40825

مهندسي نساجي – الیاف

گروه فني و مهندسي

40836

مهندسي نساجي –فناوری

گروه فني و مهندسي

40080

مهندسي برق-برنامه ریزی مدیریت سیستم انرزی الکتریکی

گروه  فنی و مهندسی

40083

مهندسي برق-الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی

گروه  فنی و مهندسی

40632

مهندسي مکاترونیک

گروه  فنی و مهندسی

40198

مهندسی برق-مدارهای مجتمع الکترونیک

گروه  فنی و مهندسی

40085

مهندسي برق-افزاره های میکرو نانو الکترونیک

گروه  فنی و مهندسی

60215

طراحی شهری

گروه هنر

60140

ارتباط تصويري

گروه هنر

60202

مهندسی معماری

گروه هنر

60217

برنامه ريزي منطقه اي

گروه هنر

60115

پژوهش هنر

گروه هنر

60101

طراحي پارچه و لباس

گروه هنر

60216

برنامه ریزی شهری

گروه هنر

60236

مرمت و احیای ابنیه و بافت های تاریخی-حفاظت و مرمت میراث شهری

گروه هنر

60237

مرمت و احياء ابنیه و بافت هاي تاريخي-حفاظت و مرمت میراث معماری

گروه هنر

60117

مرمت اشیاء فرهنگی و تاریخی

گروه هنر

60111

نقاشي

گروه  هنر

 20454  فقه و مبانی حقوق اسلامی  گروه  علوم انسانی
50256 مدیریت کشاورزی گروه كشاورزي و منابع طبيعي
50426 علوم و مهندسی صنایع غذایی-زیست فناوری مواد غذایی
گروه كشاورزي و منابع طبيعي
50417 علوم و مهندسی صنایع غذایی- فناوری مواد غذایی گروه كشاورزي و منابع طبيعي
50415 علوم و مهندسی صنایع غذایی- صنایع غذایی گروه كشاورزي و منابع طبيعي
21543 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-مطالعات آب و خاک
گروه  علوم انسانی
21544 سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی-شهری و روستایی
گروه  علوم انسانی
21501 جغرافیاو برنامه ریزی شهری
گروه  علوم انسانی
20449 علوم قرآن و حدیث
گروه  علوم انسانی
20917 علوم اقتصاد-اقتصاد انرژی
گروه  علوم انسانی
20956 علوم اقتصاد-اقتصاد و تجارت الکترونیک
گروه  علوم انسانی
20958 علوم اقتصاد-توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
گروه  علوم انسانی
20101 زبان و ادبیات فارسی
گروه  علوم انسانی
20911 علوم اقتصاد-برنامه ریزی سیستم های اقتصادی گروه  علوم انسانی
 - پرستاری-مراقبت ویزه  گروه پزشکی
- پرستاری-داخلی جراحی

گروه پزشکی

20544 مطالعات  فرهنگي و رسانه
گروه  علوم انسانی

پذیرش در رشته های فوق از طریق آزمون خواهد بود .