تقـويم آموزشـی

 

بسمه تعالي

تقـويم آموزشـي نيمسال اول ۹7-96

(غير پزشكي)

v       انتخـاب واحـد

 • دانشجویان ورودي94 و ماقبل                             يكشنبه 12 شهريور  1396
 • دانشجویان ورودي95                                              دو شنبه 13 شهريور 1396
 • دانشجویان ورودي96                                             سه شنبه 14 شهريور 1396
 • کلیه ورودی ها                                                          15  لغایت 24  شهريور1396

v       شروع كلاسهـا

 • شنبه 25  شهريور  1396

v       حذف و اضافه

 • دانشجویان ورودي94 و ماقبل                                           دوشنبه 10 مهر  1396
 • دانشجویان ورودي95                                                          سه شنبه 11 مهر 1396
 •  دانشجویان ورودي96                                                         چهارشنبه 12 مهر 1396
 • كليه ورودي ها                                                                      13 لغایت 14مهر 1396

v       پايان كلاسها

 • جمعه 15 دي  1396

v       شروع امتحانات

 • شنبه 16 دي 1396

v       پايان امتحانات

 • پنج شنبه 28 دي  1396

اداره برنامه ريزي آموزش

                                                 

 

               تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی97-96 دانشکده پزشکی علی بن ابیطالب )

                            رشته پزشکی وپرستاری : كارشناسي وكارشناسي ارشد

 

1

ورودی 94و95

12 /6/ 96  لغایت 13/ 6 / 96

2

ورودی 92 و93

14 /6/ 96 لغايت 17/ 6 / 96

3

ورودي 91 وماقبل

18/ 6 / 96 لغايت 20/ 6/ 96

4

ثبت نام با تاخير براي كليه ورودي ها

21/ 6/ 96 لغايت 22/ 6/ 96

5

ورودي 96

برابر تقويم اعلام شده توسط مركز آزمون

               

   

شروع ترم

پایان ترم

حذف واضافه

حذف اضطراری

شروع امتحانات

پایان امتحانات

25/ 6 / 96

21/ 10/ 96

10/ 7/ 96 الي 13/ 7/ 96

6 / 9 / 96

23/ 10/ 96

5/ 11 / 96

 

#

تقـويم آموزشـي نيمسال تابستان ۹6-۹5

v       انتخـاب واحـد

 • كليه ورودي ها   

      شنبه  17  تير  1396                    لغايت                            جمعه 23 تير 1396

v       شروع كلاسهـا

 • شنبه  24   تير 1396

v       پايان كلاسها

 • پنج شنبه  2  شهريور  1396

v       شروع امتحانات

 • شنبه  4  شهريور 1396

v       پايان امتحانات

 • چهار شنبه  8  شهريور 1396

حداكثر تعداد واحدهاي درسي  قابل اخذ در تابستان

مقطع 

كارداني پيوسته و ناپيوسته

كارشناسي پيوسته و ناپيوسته

دكتراي  حرفه اي دامپزشكي دوره پيش درمانگاهي

كارشناسي ارشد

دكتراي تخصصي

حداكثر واحد انتخابي

8

8

8

دو درس جبراني حداكثر 6 واحد

-

تبصره :براي دانشجويان كارداني و كارشناسي كه با 10 واحد فارغ التحصيل مي گردند اخذ 10 واحد بلامانع مي باشد.

اخذ درس وصيت نامه امام (ره) و قرآن كريم علاوه بر حداكثر واحد انتخابي ذكر شده بلامانع مي باشد.

اداره برنامه ريزي آموزش

 

     بسمه تعالي

 

تقـويم آموزشـي نيمسال دوم ۹6-۹5  (غير پزشكي)

v       انتخـاب واحـد

§         دانشجویان ورودي 93 و ماقبل                                   دوشنبه 4 بهمن      1395

§         دانشجویان ورودي 94                                                سه شنبه 5 بهمن   1395

§         دانشجویان ورودي 95                                                چهارشنبه 6 بهمن   1395 

 

§         کلیه ورودی ها                                                            7  لغایت 8 بهمن  1395

v       شروع كلاسهـا

 

§         شنبه 9 بهمن 1395

v       حذف و اضافه

§         دانشجویان ورودي 93 و ماقبل                                              شنبه 23 بهمن         1395  

§         دانشجویان ورودي 94                                                            يكشنبه 24 بهمن       1395

§       دانشجویان ورودي  95                                                          دوشنبه 25 بهمن     1395 

 

§         كليه ورودي ها                                                                      26  لغایت 29 بهمن   1395

v       پايان كلاسها

 

§         جمعه  12 خرداد  1396

v       شروع امتحانات

§         چهارشنبه   17  خرداد  1396

v       پايان امتحانات

 

§         سه شنبه 30  خرداد  1396

 

اداره برنامه ريزي آموزش

 

 

                                     

                      تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی96-95 دانشکده پزشکی علی بن ابیطالب (ع)

رشته پزشکی وپرستاری :

 

1 ورودی 91،92 وماقبل ان 2 /11 /95 لغایت 4 /11 /95
3 ورودی 93و94و95 5 /11 /95لغایت 7 /11 /95

                   انتخاب واحد شرکت کنندگان در آزمون جامع علوم پایه 7 /12 /95 لغایت 8 /12 /95 می باشد.

                    انتخاب واحد شرکت کنندگان در آزمون پیش کارورزی 25 /1 /96 لغایت 31 /1 /96 می باشد.

شروع ترم پایان ترم حذف واضافه حذف اضطراری شروع امتحانات پایان امتحانات
9 /11 /95 18 /3 /96 23 /11 /95 الی 24 /11 /95 9 /2 /96 20 /3 /96 3 /4 /96

انتخاب واحد دوره بالینی صرفاً بر اساس لاین اموزشی است ودر صورت مغایرت عواقب به عهده دانشجو است.

 

 

 

 

 

 

 

تقـويم آموزشـي نيمسال اول ۹6-95(غيرپزشكي)

              انتخـاب واحـد

 • دانشجویان ورودي 92 و ماقبل                             دوشنبه 15 شهريور  1395
 • دانشجویان ورودي93                                             سه شنبه 16 شهريور 1395
 • دانشجویان ورودي94                                             چهارشنبه 17 شهريور 1395
 • دانشجویان ورودي 95                                        پنج شنبه  18 شهريور 1395
 • کلیه ورودی ها                                                          20  لغایت 25  شهريور1395

                شروع كلاسهـا

 • شنبه 27  شهريور  1395

             حذف و اضافه

 • دانشجویان ورودي92 و ماقبل                                           شنبه 10 مهر  1395
 • دانشجویان ورودي93 و 94                                                يكشنبه 11 مهر 1395
 •  دانشجویان ورودي94 و 95                                               دوشنبه 12 مهر 1395
 • كليه ورودي ها                                                                      13 لغایت 16مهر 1395

              پايان كلاسها

 • جمعه 17 دي  1395

            شروع امتحانات

 • شنبه 18 دي 1395

             پايان امتحانات

 • چهار شنبه 29 دي  1395

                                                                                                                          اداره برنامه ريزي آموزش

 

                 تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی96-95 دانشکده پزشکی علی بن ابیطالب (ع)

 رشته پزشکی وپرستاری

 

1

ورودی 89و90و91 وماقبل ان

13/ 6 / 95 لغایت 16/ 6/ 95

2

ورودی 92

13/ 6/ 95 لغایت 15/ 6/ 95

3

ورودی 93و94

16/ 6/ 95لغایت 18/ 6/ 95

4

ورودی 95

برابر تقویم اعلام شده توسط مرکز آزمون

                       شرکت کنندگان در آزمون جامع علوم پایه وپیش کارورزی 23/ 6/ 95 و24/ 6/ 95 می باشد.

 شروع ترم

 

پایان ترم

حذف واضافه

حذف اضطراری

شروع امتحانات

پایان امتحانات

20/ 6/ 95

16/ 10/ 95

3/ 7 /95 الي

5/ 7/ 95

6/ 9/ 95

18/ 10/ 95

4/ 11/ 95

                                                                                                 دکتر سید محمود قریشیان
                                                                               معاون اموزشی دانشکده پزشکی علی بن ابیطالب (ع)

Description: arm-sarbarg#