اداره خدمات آموزشي

رئيس اداره : مهندس محمد مهدي حميدنژاد
مدرك تحصيلي : كارشناسي ارشد
شماره داخلي: 2483 شماره مستقيم:31872483
محل استقرار: ضلع شمالي ساختمان دكتر طاهري

اهم وظايف اين اداره:

1-بررسي وضعيت تحصيلي دانشجويان و پاسخگويي به درخواستهاي آنها براساس آيين نامه آموزش و بخشنامه هاي مربوطه
2-بررسي وضعيت تحصيلي دانشجويان مشروط و اتمام سقف مجاز سنوات تحصيلي و در صورت لزوم درخواست مجوز از شوراي آموزش و كميسيون موارد خاص آموزش
3-امور مربوط به صدور و ثبت مرخصي تحصيلي دانشجويان
4- امور مربوط به صدور حذف ترم دانشجويان و ثبت اوليه آن
5-صدور حكم انصراف از تحصيل دانشجويان متقاضي انصراف پس از انجام مراحل اوليه انصراف و تسويه حساب كامل دانشجويان با دانشگاه
6-در صورت لزوم صدور حكم اخراج براي دانشجوياني كه شرايط اخراج دارند
7- بررسي وضعيت تحصيلي دانشجويان فارغ التحصيل و انجام اقدامات لازم در اين زمينه
8-معرفي نامه دانشجويان به سفارت
9- بررسي وضعيت تحصيلي دانشجوياني كه درخواست ميهماني و انتقالي دارند
10-ارسال وضعيت تحصيلي دانشجويان مشروط جهت اطلاع به خانواده آنها
11-رسيدگي به مشكلات آموزشي دانشجويان با طرح در شوراي آموزشي و يا كميسيون موارد خاص آموزش واحد،اقدام و ارسال به دواير مختلف دانشگاه كه اميدواريم با توجه بيشتر دانشجويان محترم به مسائل و آيين نامه آموزشي شاهد كاهش اين مشكلات باشيم.

كارشناسان اداره خدمات آموزش:

1-آقاي ناصر سلطاني شماره داخلي 2486
2-آقاي محمد رضا دهقاني شماره داخلي 2487

insta            Telegram            Telegram