مقاطع تحصيلي سما

ابتدايي دخترانه وپسرانه (دوره اول ودوم)
دبیرستان دخترانه وپسرانه (دوره اول ودوم)
رشته های تحصیلی (علوم تجربي – رياضي وفیزيك - علوم انسا ني)

كارداني
( معماري – حسابداري – كامپيوتر – طراحي و دوخت – ساختمان-مدیریت خانواده-کودکیاری-آموزش ابتدایی-برق صنعتی )

insta            Telegram            Telegram