فرمهای آموزشی

      جهت دريافت فرمهاي مورد نظردر فرمت PDF و WORD روي فرم مورد نظر كليك نماييد.

رديف

نام فرم

PDF

WORD

1

فرم حذف اضطراري

2

فرم حذف مشروطي

3

فرم حذف مازاد بر سقف

4

فرم حذف پيش نياز

5

فرم حذف بدليل غيبت بيش از 16/3

6

فرم معادلسازي دروس

7

فرم شوراي آموزشي

8

فرم حذف ماده 23

9

فرم حدف تبصره 2 ماده 41

10

فرم انصراف از تحصیل

11

فرم مهماني ماده 55

12

فرم مهماني ماده 24

13

فرم مهماني تابستان

14

فرم معرفي به استاد

15

فرم معرفي به استاد مربوط به ترم جبراني

16

فرم درخواست سنوات تحصيلي

17

فرم تخفيف شهريه ممتازين

18

فرم ارائه درس

19

فرم حق التدريس

20

فرم معرفي دانشجو جهت گذراندن كارآموزي

21

فرم معرفي دانشجو جهت كارورزي

22

فرم درخواست بازديد از مراكز صنعتي بصورت گروهي