اساتید گروه سنجش از راه‌دور

 

almodaresi  نام و نام خانوادگي  سيد علي  الحسيني المدرسي
رايانامه
سمت در دانشگاه  
مكان دفتر  
مدارج دانشگاهي

رزومه دريافت فايل
صفحه شخصي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

insta            Telegram            Telegram